dorota gawlowskamgr Dorota Gawłowska-​Mazurek — kos­me­tolog — właś­ci­cielka Insty­tutu Image

Ukończyła kos­me­tologię na wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Łodzi i w dal­szym ciągu pod­nosi swoje kwal­i­fikacje uczest­nicząc w spec­jal­isty­cznych szkole­ni­ach, sym­poz­jach, kon­gre­sach. Zdoby­w­czyni prestiżowego tytułu Wicemistrza Pol­ski korek­cyjnego Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego. Autorka licznych artykułów z zakresu kos­me­tyki i medy­cyny este­ty­cznej pub­likowanych w medi­ach region­al­nych i ogólnopol­s­kich. Prowadzi szkole­nia dla lekarzy, kos­me­tologów i kos­me­ty­czek w zakre­sie laseroter­apii, radio fre­quency, elek­tro­po­racji oraz innych nowych tech­nologii dostęp­nych w medy­cynie este­ty­cznej. Jest także wykład­owcą w WSUS w Poz­na­niu odd­ział w Koninie, gdzie omawia ze stu­den­tami nowoczesne tech­nolo­gie kos­me­ty­czne. Wraz z mężem od kilku lat tworzy nową markę kos­me­tyków pro­fesjon­al­nych med­beauty, która cieszy się dużym uznaniem wśród gabi­netów kos­me­ty­cznych ‚medy­cyny este­ty­cznej i SPA w całej Polsce.

Mój ulu­biony napój… kawa z mlekiem
Najbardziej lubię robić... pilingii chemiczne, zabiegi laserowe
Mam słabość do… piesków, żółwi i książek
Mam tem­pera­ment… dobrej wróżki
Pole­cam… pilingi medy­czne z kwasami owocowymi, bo świet­nie odmładzają , lik­widują prob­lemy trądzikowe, blizny i prze­bar­wienia oraz zabiegi mezoter­apii mikroigłowej

Cer­ty­fikaty:

 • Pilingi chemiczne, pod­stawy teo­re­ty­czne, wskaza­nia klin­iczne. Przegląd metod. – DERMED Łódź
 • Mezoter­apia w chorobach skóry i der­ma­tologii este­ty­cznej. Metody biore­wital­iza­cji skóry twarzy. – DERMED Łódź
 • Laserowe usuwanie owłosienia– Light Sheer – COHER­ENT POLSKA
 • Zas­tosowanie pil­ingów chemicznych lab­o­ra­to­rium Medi­derma – BIOPRO­FIL POLSKA
 • Bez­pieczeństwo i praw­idłowa obsługa sys­temu Elos ™ Polaris – laserowe usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych – SHARPOL
 • Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz.I – Usuwanie nad­miernego owłosienia, rozsz­er­zonych naczyń twarzy i k.k dol­nych – DERMED Łódź
 • Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz. II – Metody fotood­mładza­nia skóry twarzy. Metody usuwa­nia naczyń, włosów, blizn i prze­bar­wień skóry przy wyko­rzys­ta­niu skan­era. – DERMED
 • Nowe pilingi w der­ma­tologii este­ty­cznej – wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia, pro­ce­dury. Przegląd metod złuszcza­nia powierz­chownego i głębok­iego skóry – mikro­der­mabrazja, fotopilingi laserowe – ablacje plaz­mowe ( koblacja). Mezoter­apia bezigłowa. – DERMED Łódź
 • Zas­tosowanie pilingu medy­cznego Ener­peel EL, PA z kwasem trój chlorooctowym.
 • Cer­ty­fikat uczest­nictwa w kon­gre­sie naukowym” COS­MO­D­ERM X – Joint Meet­ing of PSAD and ESCAD” – Kraków
 • Uczest­nictwo w pokazie bez­op­er­a­cyjnego wypeł­ni­a­nia zmarszczek oraz pow­ięk­sza­nia i korekty ust pt. „ Resty­lane to bez­pieczeństwo , pię­kno i trwałość” – Aure­Pio Med.
 • Mak­i­jaż per­ma­nentny – cer­ty­fikat upoważ­ni­a­jący do prowadzenia szkoleń z zakresu mak­i­jażu permanentnego.

Dr. Aneta Szczap — lekarz medy­cyny, lekarz medy­cyny este­ty­cznej, kosmetolog

Stu­dia ukończyła na Akademii Medy­cznej w Poz­na­niu. Posi­ada dwie spec­jal­iza­cje. Od wielu lat intere­suje się medy­cyną este­ty­czną. W tym kierunku pod­niosła kwal­i­fikacje, biorąc udział w wielu szkole­ni­ach w renomowanych Cen­trach Szkole­niowych w kraju i za granicą. Szkoli innych lekarzy w zakre­sie medy­cyny laserowej, radio fre­quency, eletro­po­racji i innych nowych tech­nologii w medy­cynie estetycznej.

 • Mój ulu­biony napój… woda
 • Najbardziej lubię robić… wszys­tko, bo sprawia mi ogromną radość zad­owole­nie pacjenta
 • Mam słabość do… koni i psów
 • Mam tem­pera­ment… Gerdy — Królowej Śniegu
 • Pole­cam... Resty­lane, Botox!

Cer­ty­fikaty:

 • Metody leczenia objawów starzenia się skóry twarzy ( toksyna boruli­nowa). Tech­niki pod­sta­wowe. Tech­niki zaawansowane.
 • Bez­op­er­a­cyjne wypeł­ni­anie zmarszczek oraz pow­ięk­szanie i korekta ust za pomocą kwasu hialuronowego – RESTY­LANE – Q – MED ESTETICS.
 • Pilingi chemiczne, pod­stawy teo­re­ty­czne, wskaza­nia klin­iczne. Przegląd metod. – DERMED Łódź
 • Mezoter­apia w chorobach skóry i der­ma­tologii este­ty­cznej. Metody biore­wital­iza­cji skóry twarzy. – DERMED Łódź
 • Zas­tosowanie pil­ingów chemicznych lab­o­ra­to­rium Medi­derma – BIOPRO­FIL POLSKA
 • Bez­pieczeństwo i praw­idłowa obsługa sys­temu Elos ™ Polaris – laserowe usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych – SHARPOL
 • Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz.I – Usuwanie nad­miernego owłosienia, rozsz­er­zonych naczyń twarzy i k.k dol­nych – DERMED Łódź
 • Tech­niki laserowe w der­ma­tologii este­ty­cznej – cz. II – Metody fotood­mładza­nia skóry twarzy. Metody usuwa­nia naczyń, włosów, blizn i prze­bar­wień skóry przy wyko­rzys­ta­niu skan­era. – DERMED
 • Nowe pilingi w der­ma­tologii este­ty­cznej – wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia, pro­ce­dury. Przegląd metod złuszcza­nia powierz­chownego i głębok­iego skóry – mikro­der­mabrazja, fotopilingi laserowe – ablacje plaz­mowe ( koblacja). Mezoter­apia bezigłowa. – DERMED Łódź
 • Zas­tosowanie pilingu medy­cznego Ener­peel EL, PA z kwasem trój chlorooctowym.
 • Lecze­nie nad­miernej potli­wości ( toksyna botulinowa).

zespolKażda z naszych kos­me­ty­czek i kos­me­tologów ukończyła szereg różnego rodzaju szkoleń, aby móc w pro­fesjon­alny sposób dbać o Państwa urodę i samopoczucie.

Cer­ty­fikaty: kursy i szkole­nia, które odbyły nasze kos­me­ty­czki i kosmetolodzy:

 • Obsługa sys­temu RF Bella III Therma : Ther­malift­ing skóry , ther­alipoliza ciała — metodyka stosowa­nia, wskaza­nia, prze­ci­wwskaza­nia do zabiegów.
 • Obsługa sys­temu Elite Shape: ende­molo­gia, radio­der­malipoliza w zab­ie­gach lik­widacji cel­lulitu i nad­miar tkanki tłuszc­zowej; radio­der­malift­ing skóry.
 • Kri­olipoliza – wym­rażanie komórek tłuszczowych
 • Lipokaw­itacja w zab­ie­gach usuwa­nia nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej i cellulitu.
 • Obsługa sys­temu Aero­fat: masaż pod­ciśnieniowy w lik­widacji cel­lulitu, mod­e­lowa­niu syl­wetki, uję­dr­ni­a­niu ciała. Aparatur­owy drenaż lim­faty­czny twarzy i ciała.
 • Obsługa sys­temu Herkin: pil­ing kaw­ita­cyjny, ultra­dźwięki, jono­foreza i sono­foreza w kosmetyce.
 • Obsługa sys­temu Res­o­lu­tion Five: Nowoczesna mezoter­apia bezigłowa w odmładza­niu i regen­er­acji skóry.
 • Obsługa sys­temu Meso In – Mezoter­apia bezigłowa– tech­nika stosowa­nia. Pomoc w różnych defek­tach skóry twarzy i ciała.
 • Zas­tosowanie kos­me­ty­cznych pil­ingów chemicznych Lab­o­ra­to­rium Mediderma.
 • Zas­tosowanie pro­fesjon­al­nych zabiegów pielę­gna­cyjnych twarzy Bruno Vassari.
 • Insty­tute BCN – hisz­pańskie dermo ampułki w nowoczes­nych zab­ie­gach kosmetycznych.
 • Beauty Med — pro­fesjon­alne dermo kos­me­tyki w zab­ie­gach pielę­gna­cyjnych twarzy i ciała.

Pod­sta­wowe infor­ma­cje z pielę­gnacji kos­me­ty­cznej otrzy­mają Państwo w recepcji. Jedyna w swoim rodzaju recepcjon­istka umówi na dogodny ter­min zabiegu oraz na wiz­ytę kos­me­to­log­iczną lub lekarską.