brunovassari

BRUNO VAS­SARI JUŻ W POLSCE.

JESTEŚMY JED­NYM Z PIER­WSZYCH AUTO­RY­ZOWANYCH SALONÓW TEJ NIEZWYKŁEJ MARKI.

Bruno Vas­sari to hisz­pańska firma kos­me­ty­czna, która pro­ponuje ekskluzy­wne preparaty przez­nac­zone do pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji twarzy i ciała. Poleca także sze­roki wach­larz bardzo skutecznych pro­duk­tów do kuracji domowych. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Jej pri­o­ry­tetem jest tworze­nie nowoczes­nych recep­tur kos­me­to­log­icznych oraz innowa­cyjnych, pro­fesjon­al­nych zabiegów pielęgnacyjnych.

aqua genomics

Nowoczesna linia bazu­jąca na kos­me­tologenomowej ekspresji nawilżenia !

Zabieg odpowiedni dla wszys­t­kich rodza­jów skóry. Szczegól­nie pole­cany dla skóry odwod­nionej, ubo­giej w wodę, cienkiej, delikat­nej, skłon­nej do podrażnień, suchej, zwiotcza­łej, zniszc­zonej słońcem.

czy­taj więcej…

kianty botulinum

Pole­cany dla skóry suchej, zwiotcza­łej , dojrza­łej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmarszczek, szczegól­nie mimicznych.

To nowoczesna tech­nika wyko­rzys­tu­jąca, aż dwa rodzaje masek: kolagenową z Miox­i­nolem ® i algowo-​winogronową, po to by zde­cy­dowanie zop­ty­mal­i­zować prze­ci­wz­marszczkowy i uję­dr­ni­a­jący efekt.

czy­taj więcej…

benessere

Zabieg pole­cany dla skóry suchej, dojrza­łej, pozbaw­ionej promi­en­ności i sprężys­tości, z dużą iloś­cią zmarszczek.

Benessere Kianty dostar­cza skórze prawdzi­wego „ładunku młodości”. Dzi­ała on przede wszys­tkim na prob­lemy związane z pro­ce­sem starzenia się skóry: utratą jędrności i elasty­czności, zmniejs­zoną zawartoś­cią lipidów, z pow­stawaniem zmarszczek.

czy­taj więcej…

abocato

Zabieg przez­nac­zony dla skór suchych, dojrza­łych, zwiotcza­łych, zmęc­zonych, szarych, pozbaw­ionych promi­en­ności, ze zmarszcz

Abba­cato Kianty to niezwykle skuteczny i jed­nocześnie niesamowicie relak­su­jący zabieg. Pod­czas jego trwa­nia wykony­wany jest masaż twarzy, szyi i dekoltu, aplikowane są, aż dwa rodzaje akty­wnych serum: z kwasem hialuronowym oraz ekstrak­tem z żeńszenia i elastyną.

czy­taj więcej…

moisturizing

Zabieg pole­cany dla każdego typu cery, szczegól­nie suchej, „odwod­nionej”, z pier­wszymi oznakami starzenia.

Kianty Mois­tur­iz­ing to prawdzi­wie pro­fesjon­alny zabieg, który zwięk­sza nawod­nie­nie, jed­nocześnie chroniąc ją przed nad­mierną utratą wody. Dzięki zawartości kola­genu, polifenoli otrzymy­wanych z pestek winogron, wit. E zabieg na długo pozostawia każdą skórę doskonale naw­ilżoną, chroni jej nat­u­ralną młodość, pię­kno i elastyczność.

czy­taj więcej…

cell active

Wyjątkowa metoda odmładza­nia skóry oparta na wycią­gach z roślin­nych komórek macierzystych z drzewa Sek­woi i kwiatu winorośli.

Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich rodza­jów skóry po 35 roku życia. Szczegól­nie dla skór suchych, dojrza­łych z oznakami starzenia. Nowa­torstwo tego zabiegu polega na uży­ciu roślin­nych komórek macierzystych, których potenc­jał bio­log­iczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd.

czy­taj więcej…

aha firming

Pole­cany dla skóry suchej, pozbaw­ionej elasty­czności, dojrza­łej z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek.

Prze­ci­w­starzeniowa kuracja oparta na kwasie glikolowym i mlekowym sty­mu­luje odnowę komórkową, zapo­b­iega tworze­niu się zmarszczek, wygładza i rozświ­etla zmęc­zoną cerę.

czy­taj więcej…

aha oxygen

Pole­cany dla każdego typu cery, szczegól­nie dla skóry mieszanej i tłustej.

Jed­nym z prob­lemów skóry tłustej jest jej grubość. Wiąże się to z aku­mu­lacją martwych komórek na powierzchni skóry. Obu­marłe komórki nadają skórze szary kolor i zmęc­zony wygląd. Zabieg dotle­ni­a­jący AHA, dzięki wysok­iemu stęże­niu kwasu glikolowego 30 % widocznie poprawia i wygładza struk­turę skóry.

czy­taj więcej…

antistress

Zabieg pole­cany dla każdego typu skóry, szczegól­nie dla skóry szarej i zmęczonej.

Zabieg Anty Stress to wspani­ała tech­nika masażu twarzy, szyi i dekoltu, która zde­cy­dowanie poprawi kondy­cję tkanki łącznej. Wygładzi i zre­lak­suje skórę, wzmocni włókna mięśniowe, zre­dukuje wszelkiego rodzaju napię­cie mięśni twarzy, usprawni cyrku­lację krwi, co z kolei usprawni usuwanie toksyn i jed­nocześnie dostar­czy sub­stancji odży­w­czych i dotle­ni­a­ją­cych komórkom, wygładzi zmarszczki i pozostawi piękną skórę.

czy­taj więcej…

ps oil

Bruno Vas­sari prag­nie przed­stawić nowy, pro­fesjon­alny zabieg reg­u­lu­jący łojo­tok. To wyjątkowo skuteczna ter­apia lecząca stany zapalne , zmniejsza­jąca dużą ilość zaskórników. Pole­cana dla skór mieszanych, tłustych z ten­dencją do pow­stawa­nia zmian trądzikowych oraz wyma­ga­ją­cych oczyszczenia. Dzięki spec­jal­nemu połącze­niu kwasów AHA, BHA oraz PO: nor­mal­izuje wydzielanie gruc­zołów łojowych, oczyszcza skórę, dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie, łagodzi podrażnienia.

czy­taj więcej…

ps aha

Zabieg przez­nac­zony dla skóry tłustej, trądzikowej, prob­lematy­cznej z ten­dencją do zaskórników, grudek, krostek

Preparaty z cynkiem, glinką i kwasem sal­i­cy­lowym stosowane pod­czas zabiegu Pure Solu­tions nor­mal­izują, łagodzą , wyciszają pracę gruc­zołów łojowych oraz dzi­ałają anty­bak­teryjnie, leczą stany zapalne.

czy­taj więcej…

ps balance

Nieskazitel­nie czysta skóra …

Zabieg oczyszcza­jąco – nor­mal­izu­jący pole­cany dla skóry mieszanej, tłustej, zanieczyszc­zonej. Dzięki zawartości ekstraktu z kwiatu Irysa, cynku, kwasu sal­i­cy­lowego, wit­a­min z grupy B , zabieg Pure Solu­tions powoduje, ze skóra staje się oczyszc­zona z nad­mi­aru serum, zma­towiona i jed­nocześnie odświeżona na długi czas.

czy­taj więcej…

skin comfort

Kom­fort i uroda każdej skóry suchej i wrażli­wej. Linia Skin Com­fort pomaga odbu­dować warstwę lipi­d­ową skóry …. Znika nieprzy­jemne uczu­cie napię­cia. Naskórek staje się miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt.

czy­taj więcej…

white

Przez­nac­zony dla każdego rodzaju skóry, szczegól­nie dla skóry zmęc­zonej, poszarza­łej z ten­dencją do pow­stawa­nia przebarwień.

Dzięki zawartości wit. C i ekstraktu z borówki zabieg bardzo inten­sy­wnie odświeża, łagodzi podrażnienia i rozświetla.

czy­taj więcej…

intensive white

Bruno Vas­sari przed­stawia pier­wszy pro­fesjon­alny, kos­me­ceu­ty­czny zabieg prze­ciw przebarwieniom.

To wyjątkowo skuteczny zabieg oparty na ekskluzy­wnych sub­stanc­jach akty­wnych. Doskonale wyse­lekcjonowane skład­niki akty­wne efek­ty­wnie kon­trolują pro­ces syn­tezy melaniny i redukują niereg­u­larną hiper­pig­men­tację skóry.

czy­taj więcej…

hydro

Pole­cany dla skóry suchej, odwodnionej.

Ugaś prag­nie­nie …

Zabieg inten­sy­wnie naw­ilża­jący, doskonale nadaje się dla cery suchej, odwod­nionej, z objawami wysuszenia i przy zach­wianej równowadze wodno– lipi­d­owej pow­stałej na skutek niewłaś­ci­wej pielęgnacji.

czy­taj więcej…

revitalising

Skóra zmęc­zona, dojrzała, potrze­bu­jąca regen­er­acji i odżywienia …

Zabieg Revi­tal­is­ing dzięki takim sub­stancjom jak: olej jojoba, retinol, wit. E, allan­toina dzi­ała sil­nie sty­mu­lu­jąco i prze­ci­wz­marszczkowo. Rewela­cyjnie wpływa na napię­cie i odży­wie­nie skóry.

czy­taj więcej…

energising

Zabieg ener­getyzu­jący z ter­miczną maską z ziemi wulkanicznej.

Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry: suchej, wrażli­wej, tłustej, dojrza­łej, z przebarwieniami.

czy­taj więcej…

eye cotour

Specy­ficzny zabieg wskazany dla delikat­nej i wrażli­wej skóry w okoli­cach oczu i ust. Zabieg pobudza mikro­cyrku­lacje krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne zasinienia. Dzięki obec­ności w masce Fuco­gelu – polisacharydu wyróż­ni­a­jącego się wyjątkowo sil­nym, dłu­gotr­wałym dzi­ałaniem naw­ilża­ją­cym, nasza skóra jest gładka, delikatna i odpowied­nio zabez­piec­zona przed utratą wody z komórek oraz przed nieko­rzyst­nymi czyn­nikami atmosferycznymi.

czy­taj więcej…

viniferin

Wspani­ały zabieg odmładza­jący przy­go­towany spec­jal­nie dla delikat­nych kon­turów oczu i ust. Jego celem jest redukcja zmarszczek tzw. „kurzych łapek” i zmarszczek pio­nowych nad górną wargą. Niweluje również oznaki zmęczenia, pomaga zre­dukować cie­nie. Przy­wraca młodość, blask i jędrność.

czy­taj więcej…