cellulitWSZYS­TKO O CELLULICIE

CEL­LULIT – zmi­ana uksz­tał­towa­nia skóry wys­tępu­jąca głównie u kobiet w okol­icy bioder, brzucha, zewnętrznych powierzchni ud, wewnętrznych powierzchni kolan, poślad­ków, charak­teryzu­jąca się tworze­niem niereg­u­larnych zgru­bień, guzków pod skórą, cza­sami bolesnych, przyj­mu­ją­cych charak­terysty­czny wygląd „skórki pomarańc­zowej” lub „materaca”.

Objawy cel­lulitu pojaw­iają się zwykle:

 • w okre­sie pok­wi­ta­nia ( 12%)
 • w cza­sie ciąży ( 20%)
 • u kobiet w okre­sie menopauzy ( 20%)

Inne określe­nia cellulitu:

 • guzkowe tward­niejące zwyrod­nie­nie tłuszc­zowe ( nodu­lar liposclerosis)
 • obrzękowo-​włókniejące zwyrod­nie­nie tkanki pod­skórnej ( oedemato-​fibro-​sclerotic panniculopathy)
 • zmi­any zwyrod­nieniowe tkanki pod­skórnej ( panniculosis)
 • lipody­s­trofia typu kobiecego ( gynoid lipody­s­tro­phy – GLD)

Jak dochodzi do pow­stawa­nia cellulitu ?

Główną przy­czyną są zaburzenia hor­mon­alne ( nad­miar estro­genów przy niedoborze prog­es­teronu). Nad­miar estro­genów powoduje obrzęk (nad­mierne wiązanie wody w tkankach). Dochodzi wów­czas do zas­toju w bardzo drob­ni­ut­kich naczy­ni­ach otacza­ją­cych komórki tłuszc­zowe. Zastój naczyń, powoduje obrzęk ścian naczyniowych i wzmożoną prze­puszczal­ność tych naczyń. To powoduje pojaw­ienia się płynu ponad naczyniem, ten obrzęk ( ucisk) powoduje pobudze­nie komórek tłuszc­zowych. Rozpoczyna się nad­pro­dukcja triglicery­dów , zwięk­sza się masa komórek tłuszc­zowych, dochodzi do uru­chomienia takiej pro­ce­dury, gdzie pro­dukowane są prostaglan­dyny ( prostaglan­dyny zwężają naczy­nia i jeszcze zwięk­szają ich prze­puszczal­ność). Przy okazji w włók­nach tkanki łącznej dochodzi do prze­rostu włókien, do tzw. fibrosklerozy (usz­ty­wnienia miejsca, gdzie komórek tłuszc­zowych nie ma) i wów­czas zewnętrznie widz­imy obraz cel­lulitu (górka ‚dołek – tam gdzie górka – tam zna­j­dują się obrzęknięte komórki tłuszc­zowe; tam gdzie dołek — fibroskleroza, włókna łącznotkankowe). Jeżeli z taką sytu­acją nic nie robimy dochodzi do pow­stawa­nia widocznych objawów „materaca”.

Klasy­fikacje – 4 stop­nie roz­woju cellulitu:

 • 1 stopień – nie ma zmian makroskopowych, zmi­any w bada­niu histopatologicznym
 • 2 stopień – po uciśnię­ciu skóry lub napię­ciu mięśni pojawia się bled­nię­cie skór , zmniejsza się tem­per­atura , zmniejsza się elastyczność
 • 3 stopień – zmi­any dobrze widoczne jako skórka pomarańc­zowa, dotykiem wyczuwa się ziar­nistości, przy pal­pacji ( dotyku) pojawia się ból
 • 4 stopień – guzki widoczne, dobrze wyczuwalne, bolesne, cała skóra pofałdowana

Klasy­fikacje – posta­cie cellulitu:

 • twarda – wys­tępuje u młodych kobiet, które reg­u­larnie ćwiczą; tkanka jest zwarta , jędrna, zbita, nie zmienia się masa ciała, skórka pomarańc­zowa widoczna przy ucisku
 • wiotka – wys­tępuje u kobiet mało akty­wnych fizy­cznie lub u tych , które gwał­townie straciły na wadze, wiąże się ze zmi­en­nym napię­ciem i wiotkością
 • obrzękowa– dochodzi do wzrostu obję­tości tkanki kończyn dol­nych tzw. test Godela dodatni ( uciska się pal­cem skórę przez kilka sekund – zostaje wgłę­bi­e­nie ; skóra jest blada i cienka , towarzyszy temu uczu­cie ciężkości, bolesności – to naj­cięższa postać cellulitu)
 • mieszana – najrzadziej spotykana

CZYN­NIKI PREDYS­PONU­JĄCE DO WYS­TĄPI­ENIA CELLULITU:

Gene­ty­czne:

 • płeć ( prawie wyłącznie u kobiet)
 • rasa ( najczęś­ciej biała)
 • typ bio­log­iczny ( u kobiet latynoamerykańs­kich zmi­any lokalizuja sięgłównie na bio­drach, bio­drach kobiet o typie nordy­ckim lub anglosaskim – na brzuchu)
 • rozkład tkanki tłuszc­zowej, liczba, stan gotowości i czułość recep­torów hormonalnych
 • predys­pozy­cja do roz­woju niewydol­ności żylnej

Hor­mon­alne ( głównie nad­miar żeńs­kich hor­monów – estrogenów)

Środowiskowe:

 • złe nawyki żywieniowe:
  • nad­mierne spoży­cie tłuszczów i węglowodanów
  • nad­mierna podaż soli ( gro­madze­nie wody)
 • siedzący tryb życia:
  • zmniejsze­nie masy mięśniowej na korzyść tkanki tłuszczowej
  • zwiotcze­nie ścięgien i mięśni
  • zmniejsze­nie wydol­ności pompy mięśniowej w kończy­nach dol­nych (zastój płynów)
 • nosze­nie obcisłych ubrań ( utrud­nia odpływ żylny)
 • nosze­nie butów na wyso­kich obcasach ( sprzyja dys­funkcji mięśni łydek, utrud­nia odpływ żylny)
 • pale­nie papierosów ( zmi­any w miko­rkrąże­niu, wyzwala tworze­nie wol­nych rodników)
 • picie alko­holu (nasila tworze­nie tłuszczu)

Zaburzenia emocjon­alne (powodują wzrost hor­monów nasi­la­ją­cych tworze­nie tłuszczu w organizmie)

Czyn­niki jatro­genne (związane z leczeniem):

 • preparaty antykon­cep­cyjne
 • preparaty prze­ci­whis­t­a­minowe
 • preparaty prze­ci­wtar­czy­cowe
 • beta-​blokery

Ciąża

LECZE­NIE CELULITU

– zabiegi pole­cane w Insty­tu­cie Kos­me­tologii IMAGE

Ponieważ w pato­genezie cel­lulitu udział bierze wiele czyn­ników , w związku z tym sto­suje się wiele różnych metod ter­apeu­ty­cznych m.in. lecze­nie fizykalne, mechan­iczne, środki far­mako­log­iczne oraz metody mające na celu osła­bi­e­nie czyn­ników nasi­la­ją­cych zmiany.

Metody kos­me­to­log­iczne: fizykalne i mechaniczne :

 • Ther­malipoliza ciała RF (Bella III Therma) – radiofrek­wencja + masaż: drenaż lim­faty­czny, poprawa mikrokrąże­nia, przyspiesze­nie komórkowej przemi­any materii, pobudze­nie fibrob­lastów ( komórek skóry) do syn­tezy kola­genu i elastyny; dzi­ałanie: anty­cel­luli­towe, odchudza­jące, uję­dr­ni­a­jące, zmniejsza­jące rozstępy i blizny.
 • Lipoter­apia pod­ciśnieniowa ( Lipo­der­mol­ogy Elite Shape) –pod­ciśnie­nie + masaż: sty­mu­lacja układu krąże­nia, lim­faty­cznego, elim­i­nacja toksyn, poprawa utlenowa­nia komórek, zwięk­sze­nie syn­tezy kola­genu i elastyny; dzi­ałanie: anty­cel­luli­towe, odchudza­jące, mod­elu­jące syl­wetkę ciała
 • Radio­der­malipoliza (Elite Shape) – laser + fala radiowa RF bi– polarna + masaż pod­ciśnieniowy z samo­bieżnymi rolkami ; pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych, zwięk­sze­nie pracy układu lim­faty­cznego i metab­o­lizmu w tkankach, lipoliza ( roz­pad tłuszczu w komórkach tłuszc­zowych– w efek­cie czego dalej “upłyn­niony” tłuszcz przenika przez błony adipocytów i trafia do układu lim­faty­cznego, usuwanie toksyn, dostar­cze­nie tlenu i sub­stancji odży­w­czych; dzi­ałanie: zmniejsze­nie prob­lemów z cel­lulitem, nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej, wzmoc­nie­nie struk­tur skóry, napię­cie i uelasty­cznie­nie skóry ciała, ksz­tał­towanie sylwetki.
 • Lipokaw­itacja — kaw­itacja, która wyt­wor­zona jest przez falę ultra­dźwiękową o niskiej częs­totli­wości 3040 kHz ; Wysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i lim­faty­czny ; dzi­ałanie: •zmniejsze­nie cel­lulitu (z np. 3 stop­nia do 12 stopnia)
 • Lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu: kaw­itacja ultra­dźwiękami o niskiej częs­totli­wości + masaż pod­ciśnieniowy ; dzi­ałanie: lik­widacja cel­lulitu, nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej, uję­dr­ni­anie skóry.
 • Mezoter­apia bezigłowa cel­lulitu – ( elek­tro­po­racja) – to fizy­czne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych i w warst­wie rogowej, dzięki którym następuje otworze­nie nowych dróg wprowadza­nia akty­wnych sub­stancji pod wpły­wem określonych impul­sów elek­trycznych. Jest to zjawisko całkowicie bez­pieczne i zupełnie bezbolesne. Dzięki spec­jal­isty­cznym ampułkom IBCN zaw­ier­a­ją­cym kofeinę, L-​karnitynę, fos­faty­dy­lo­cholinę, wyciąg z kar­c­zocha, nos­trzyk i rutynę zabiegi mezoter­apii przynoszą spek­taku­larne efekty w lecze­niu cel­lulite, usuwa­niu nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej, poprawie mikrokrąże­nia, spły­ca­niu rozstępów i blizn.
 • Mezoter­apia mikroigłowa cel­lulitu: meso pen Tri –M ; meso roller Medi Pro Titanum Med­beauty ; uży­wane przy tym zabiegu preparaty zaw­ier­ają przede wszys­tkim kofeinę. Uży­cie kofeiny w mezoter­apii mikroigłowej powoduje znaczna poprawę funkcjonowa­nia mikrokrąże­nia krwi i chłonki w miejs­cach dotknię­tych cel­lulitem. Ułatwia ona również redukcje tkanki tłuszc­zowej gro­madzącej się na udach, poślad­kach i tułowiu. Lecze­nie można wspo­ma­gać, wzbo­ga­ca­jąc mezoter­apię o preparaty zaw­ier­a­jące wyciąg z kar­c­zocha, rutyny, l-​karnityny i nos­trzyka żółtego.

Metody kos­me­to­log­iczne i SPA Bruno Vassari:

 • Vitis Treat­ment — Cel­lulit, zatrzymy­wanie wody

Vitis Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób prag­ną­cych pozbyć się cel­lulitu, szczegól­nie cel­lulitu „wod­nego”. Wskazany jest przy prob­lemach związanych z nad­miernym zatrzymy­waniem wody w orga­nizmie, wys­tępowa­niu obrzęków.
Dzięki dużej zawartości alg (Lis­town­ica Pal­cza­sta) oraz ekstraktu z pestek winogron rewela­cyjnie wpływa na poprawę mikro­cyrku­lacji, ułatwia retencję wody z orga­nizmu, sil­nie odtoksy­cz­nia skórę i znacznie lik­widuje prob­lem lipody­s­trofii. Skóra staje się jędrna i wygładzona.

 • Toscana Pack Treat­ment — Ciężki i zaawan­sowany cellulit

Wyjątkowy zabieg przez­nac­zony dla osób zma­ga­ją­cych się z ciężkim, zaawan­sowanym cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej. To odtruwa­jąca ter­apia oparta na kat­a­plazmie z błota morskiego.
Świetna jako detoks, pozwala na przyśpiesze­nie elim­i­nacji zbęd­nych pro­duk­tów przemi­any materii, poprawia mikro­cyrku­lację oraz zmniejsza uczu­cie ciężkości nóg.

 • Mousse di Mare Treat­ment — Zaawan­sowany cellulit

Mouse di Mare Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób z cel­lulitem w zaawan­sowanym sta­dium (III, IV stopień). Dzięki zas­tosowa­niu maski Mousse di Mare, która w swoim składzie zaw­iera: polfenole pestek winogron, wodor­osty (w dużej ilości Lis­town­icę pal­cza­stą) oraz ekstrakt ze zbóż bogaty w wit­a­miny i saponiny , zabieg daje wspani­ałe rezul­taty w zmniejsze­niu cel­lulitu (z III, IV stop­nia nawet do I, II stop­nia), odtoksy­cznie­niu skóry, poprawie krąże­nia krwi i limfy i jed­noczes­nym, wygładze­niu, napię­ciu i naw­ilże­niu skóry.

 • Body Energy Cor­po­ral Treat­ment — Zabieg odtoksy­cz­ni­a­jąco – odchudzający.

To nowoczesny, bioter­miczny zabieg wyszczu­pla­jący. Pole­cany jest wszys­tkim, którzy pragną pozbyć się cel­lulitu, zre­dukować nad­miar tkanki tłuszc­zowej oraz przy­wró­cić swo­jej skórze jędrność. Zmi­any tem­per­atury pod­czas zabiegu wzma­gają sty­mu­lację komórek. Powodują usprawnie­nie krąże­nia, elim­i­nację toksyn.

Dzięki bardzo wysok­iej kon­cen­tracji alg, kofeiny i ole­jków eterycznych (ole­jek lawen­dowy, mię­towy, cytrynowy, z zielonej herbaty) zabieg:

 • Przyspiesza usuwanie tłuszczy
 • Elimin­uje zbędne pro­dukty przemi­any materii
 • Zwięk­sza lokalną cyrku­lację krwi
 • Prze­ci­wdzi­ała zas­to­jom lim­faty­cznym (obrzękom)
 • Przyspiesza przemi­anę materii
 • Zwięk­sza elasty­czność i sprężys­tość skóry ciała
 • Odży­wia i dotle­nia skórę.

Kos­me­tyki do przedłuże­nia kuracji w domu:

body-contour

Krem mod­elu­jąco – odchudza­jący do ciała.

Redukuje tkankę tłuszc­zową i zapo­b­iega jej odkłada­niu. Krem bogaty jest w wyciąg z wodor­ostów, kwas mlekowy i wit. E. Dzięki temu pozostawia skórę wygład­zoną, odży­wioną, ujędrnioną.

Preparat należy aplikować na skórę rano i wieczorem.

Opakowanie: 200 ml.

celluli-firmŻel anty­cel­luli­towo – ujędrniający.

W swoim składzie zaw­iera : miłorząb japoński, wyciąg z wodor­ostów ( morszczyn pęcherzykowaty, lis­town­icę pal­cza­stą, aonori, nori) , cen­telle asi­at­icę, kofeinę , l-​karnitynę, eskulinę. Dzięki tak bogatej recep­turze żel:

 • Wal­czy z nad­mi­arem retencji płynów.
 • Akty­wuje usuwanie odkładanego tłuszczu
 • Akty­wuje przepływ krwi.
 • Polep­sza natle­nie­nie tkanek.
 • Pomaga elim­i­nować toksyny.
 • Uję­dr­nia skórę.

Opakowanie: 200 ml

slim-firmŻel odchudza­jąco – antycellulitowy.

Głównym skład­nikiem żelu jest: algisum C ( pochodna krzemu), która rozkłada tłuszcz i uwal­nia go z adipocytów. Poza tym posi­ada silne właś­ci­wości odmładza­jące i uję­dr­ni­a­jące skórę. Żel zaw­iera także: kofeinę, wyciąg z alg ( morszczyn pęcherzykowaty, lis­town­ica pal­cza­sta , Crista Marine, Aonori, Nori), wit. E.

Dzi­ałanie:

 • Rozkład tłuszczy
 • Sty­mu­lacja mikrokrążenia
 • Zmniejsze­nie cellulitu
 • Redukcja podrażnień
 • Regen­er­acja zniszczeń tkanki łącznej

Opakowanie: 250 ml

Mezoter­apia igłowa ( intradermoterapia)

Metoda bodź­cowa, w której preparaty podawane są bezpośred­nio do skóry. Polega na infuzji leków przez cienkie i krótkie igły w głąb tkanek okol­icy zmienionej chorobowo.

PRO­FI­LAK­TYKA:

 • ruch na świeżym powietrzu
 • dieta bogata w warzywa, uboga w tłuszcze
 • wyp­i­janie co najm­niej 2 litrów wody dziennie
 • ochrona tkanki tłuszc­zowej przed urazami ( unikanie cias­nego ubrania)
 • reg­u­larne ćwiczenia fizyczne
 • kon­trola wagi

Zapraszamy do Insty­tutu Kosm­tologii IMAGE na walkę z cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszczowej !

Więcej infor­ma­cji o zabiegach:

Medi SPA > czy­taj więcej…