przedluzanie rzesChcesz mieć osza­łami­a­jąco długie, grube i pod­krę­cone rzęsy bez tus­zowa­nia? Chcesz by Twoje spo­jrze­nie nabrało głębi? Chcesz kusić spojrzeniem?

Jeśli tak to z pewnoś­cią zabieg dla Ciebie!

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1

Ta tech­nika polega na dok­le­ja­niu poje­dynczych rzęs do każdej rzęsy nat­u­ral­nej na całej jej dłu­gości. Do wyko­na­nia zabiegu stosowane są jedynie markowe rzęsy oraz pro­fesjon­alne kleje do rzęs posi­ada­jące cer­ty­fikaty najwyższej, jakości. Metoda ta gwaran­tuje dłu­gotr­wały efekt zabiegu — praw­idłowo aplikowane rzęsy nigdy się nie odkle­jają, lecz wypadają z rzęsą nat­u­ralną (zgod­nie z jej cyk­lem życia). Metoda pozwala na pogru­bi­e­nie i zagęszcze­nie nawet o pięćdziesiąt pro­cent. Dostępne są różne grubości i dłu­gości, które dobier­ane są przez styl­istkę indy­wid­u­al­nie dla każdej Klien­tki. Efekt po zabiegu jest zniewala­jący. Przedłużone i zagęszc­zone rzęsy wyglą­dają bardzo nat­u­ral­nie, ale jed­nocześnie pod­kreślają każde spojrzenie.

Kto decy­duje się na przedłużanie rzęs?

Z zabiegu przedłuża­nia rzęs korzys­tają przede wszys­tkim osoby, które nie mają czasu na wyko­nanie mak­i­jażu oka, a chcą wyjść z domu z kom­plet­nym mak­i­jażem. Mogą z tego zabiegu sko­rzys­tać także osoby których nat­u­ralne rzęsy są bardzo krótkie i rzad­kie. Wiele kobiet decy­duje się na ten zabieg ze względu na zbliża­jącą się ważną okoliczność, np. ślub, studniówka, czy syl­wester. Jest to także niezwykle wygodne pod­czas wakacji, urlopów, gdzie więk­szość z nas rezygnuje z mal­owa­nia , a tusze wodoo­d­porne nie sprawdzają się.

Jak długo utrzy­muje się efekt zabiegu?

Rzęsy utrzy­mują się około sześ­ciu — ośmiu tygodni i wypadają zgod­nie z bio­log­icznym ryt­mem wzrostu nat­u­ral­nych rzęs (nat­u­ralny cykl wzrostu włosków rzęs wynosi 6090 dni). Dla utrzy­ma­nia odpowied­niej dłu­gości i zagęszczenia rzęs, zaleca się zabieg uzu­pełnienia, co 24 tyg, gdyż w trak­cie zabiegu nie jest się w stanie pre­cyzyjnie określić w jakiej fazie wzrostu jest aktu­alna rzęsa. Syn­te­ty­czne rzęsy przyk­le­jane są na włoski o śred­niej dłu­gości, aby wyk­luczyć obciąże­nie rzęs nowo ros­ną­cych. Secret Lashes to metoda, która zakłada możli­wość dłu­goter­mi­nowej styl­iza­cji rzęs. Włoski przyk­le­jane tą metodą są odporne na wodę.

Czy po założe­niu rzęs Secret Lashes można uży­wać tuszu?

Efekt zabiegu jest tak spek­taku­larny, że zde­cy­dowana więk­szość Klien­tek rezygnuje ze stosowa­nia maskary. Jeżeli jed­nak Klien­tka ma potrzebę stosowa­nia tuszu, powinien on być beztłuszc­zowy. Resztę mak­i­jażu oka wykonuje się bez zmian, tylko do demak­i­jażu należy stosować removery beztłuszc­zowe lub płyny mice­larne. Przedłużone rzęsy są wodoo­d­porne, więc bez obaw można korzys­tać z sauny lub basenu. Czy rzęsy firmy Secret Lashes osłabi­ają nat­u­ralne włoski ?

Rzęsy Secret Lashes nie osłabi­ają w żaden sposób włosków nat­u­ral­nych. Rzęsy syn­te­ty­czne można nosić dłu­gotr­wale, nawet przez kilka lat. Istotny jest fakt, iż rzęsy Secret Lashes są wyjątkowo lekkie i nie są przytwierdzane do włosków, które są zbyt „młode”.

Czy można usunąć rzęsy samodzielnie?

Nigdy nie należy zde­j­mować rzęs samodziel­nie. Jeśli z jakiegoś powodu Klien­tka chce usunąć syn­te­ty­czne włoski musi to zro­bić pro­fesjon­al­nie w gabinecie, mamy wtedy gwarancję nieuszkodzenia naszych nat­u­ral­nych rzęs.

Czy zabieg mogą wykonać osoby ze skłon­noś­cią do alergii i wrażli­wymi oczami ?

Tak. Klej, który jest stosowany w metodzie Secret Lashes jest hypoa­ler­giczny. Dodatkowo należy pamię­tać, że w tej metodzie klej nie ma kon­taktu ze skórą. Rzęsy są przyk­le­jane ok. 12 mm od skóry powiek. Zabiegowi mogą się pod­dać osoby noszące soczewki (na czas zabiegu soczewki należy wyjąć, bezpośred­nio po skońc­zonym zabiegu można je ponownie założyć).

Jakie są prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu przedłuża­nia i zagęszcza­nia rzęs ?

  • stany zapalne spo­jówki i oka
  • jaskra
  • infekcje bak­teryjne, wiru­sowe, grzy­bicze oka lub jego bezpośred­niej okolicy
  • zaćma
  • zespół suchego oka
  • retynopa­tia cukrzycowa

Do zabiegu kwal­i­fikuje styl­istka po przeprowadze­niu szczegółowej konsultacji !

Na czym polega wyjątkowość metody Secret Lashes ?

Metoda Secret Lashes swoją wyjątkowość zawdz­ięcza wysok­iej, jakości rzę­som i kle­jowi. Rzęsy mają anatomiczny ksz­tałt, zwężają się ku koń­cowi i są podob­nie wygięte jak rzęsy nat­u­ralne. Wyko­nane z syn­te­ty­cznego jed­wabiu, lśniące włoski są wyjątkowo lekkie i elasty­czne, dzięki czemu nie obciążają rzęs i powiek. Klej stosowany przez Secret Lashes jest najtr­wal­szym preparatem dostęp­nym na rynku w tej kat­e­gorii. W kon­tak­cie z rzęsami, klej nie zbryla się i pozostaje niewidoczny przy jed­noczes­nej trwałości spo­je­nia włosków. Warto zaz­naczyć, że wykonu­jąc zabieg przedłuża­nia i zagęszcza­nia rzęs metodą Secret Lashes odd­a­jesz swoje rzęsy w ręce fachowych styl­is­tek posi­ada­ją­cych ogromne doświad­cze­nie w tego rodzaju zabiegach.

Ile czasu trwa zabieg?

W zależności od ilości aplikowanych rzęs pier­wszy zabieg trwa ok. 23 h. Zabiegi uzu­peł­ni­a­nia trwają ok. 1,5 h.

Zalety zabiegu:

  • wygoda – efekt przedłuża­nia utrzy­muje się nawet do 8 tygodni, pod­czas których możesz zrezyg­nować z mal­owa­nia rzęs
  • wyraziste spo­jrze­nie – dzięki przedłuża­niu rzęs 1:1 Twoje oko stanie się opty­cznie pow­ięk­szone i nabierze kontrastu

Gale­ria zdjęć: