dlonieZAD­BANE DŁONIE I PAZNOK­CIE TO WIZ­YTÓWKA KAŻDEJ KOBI­ETY I KAŻDEGO MĘŻCZYZNY.

Wyp­ielęg­nowane dłonie to jeden z najbardziej widocznych atry­butów naszej urody. Wygląd dłoni i paznokci wskazuje nam jaką osobą jesteśmy, jaką mamy osobowość i jaki styl życia prowadzimy.

Skóra rąk jest bardzo delikatna. Nie posi­ada zbyt dużej ilości tkanki tłuszc­zowej i jed­nocześnie narażona jest na codzi­enny kon­takt z czyn­nikami zewnętrznymi (deter­genty, woda, czyn­niki atmos­fer­yczne: wiatr, mróz, słońce). Z tego względu narażona jest na nad­mierne wysusze­nie. Starzeje się zde­cy­dowanie szy­b­ciej i w widoczny sposób.

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „Image” w pro­fesjon­alny sposób zadba o Twoje dłonie i paznok­cie.

Zapew­ni­amy 100% higienę i pełne bezpieczeństwo !!!

Jako jedyni w Koninie dys­ponu­jemy autok­lawem Auto­hause klasy B, który gwaran­tuje steryl­ność narzędzi do wykony­wa­nia zabiegów man­i­cure.
Poza tym uży­wamy do pracy przy man­i­cure spec­jal­isty­cznej frezarki, dzięki której pre­cyzyjnie i dokład­nie wyrównu­jemy niedoskon­ałości skórek i paznokci.

W swo­jej ofer­cie posiadamy:

MAN­I­CURE HYBRY­DOWY SHELLAC
  • shellacnakładany jak lakier
  • wytrzy­mały jak ŻEL
  • zde­j­mowany w ciągu kilku minut
  • nie uszkadza nat­u­ral­nej płytki paznokcia

Koniec z odpryski­waniem, smugami i długim cza­sem wysy­cha­nia lakieru!

Pro­ponu­jemy zupełną nowość na pol­skim rynku – Shel­lac. Pro­dukt ten stanowi rewolucyjne odkrycie, ponieważ pozostaje bez skazy nawet do dwóch tygodni, nakładany jest jak lakier, a wytrzy­mały jak żel i usuwa się w zaled­wie kilka minut. Shel­lac to połącze­nie najlep­szych właś­ci­wości lakierów do paznokci, a zarazem najlep­szych cech żelu. Shel­lac jest elasty­czny i cienki jak lakier, nie tylko wygląda nat­u­ral­nie, ale także wspo­maga ochronę paznokci poprzez elasty­czne, lus­trzane wykończe­nie, które nie ulega zma­towie­niu, ani odpryski­wa­niu, nawet w najtrud­niejszych warunkach.

Shel­lac to pro­dukt hipoa­ler­giczny, nie powoduje żad­nej szkody dla nat­u­ral­nej płytki paznok­cia. Co za tym idzie styl­iza­cja Shel­lac jest odpowied­nia dla każdej kobi­ety, nawet tej, która do tej pory miewała prob­lemy ze styl­iza­cją paznokci. Już dziś pożeg­naj uczu­cie frus­tracji związanej z uszkodze­niem lakieru i pow­itaj satys­fakcję z ide­al­nie trwałego koloru.

MAN­I­CURE JAPOŃSKI

japonskiJapoński man­i­cure to metoda, która wzmac­nia nat­u­ralne paznok­cie, nada­jąc im równocześnie połysk różowej perły. Ten unika­towy, nowoczesny man­i­cure, nadaje paznok­ciom nat­u­ral­nym blask, zasila je w skład­niki nat­u­ralne: wit­a­miny: A,E,H, prowit­a­m­inę B5, ker­atynę, pyłek pszczeli i krzemionkę z morza japońskiego.

Pobudza krąże­nie krwi, wspiera zdrowy wzrost paznokci, prowadzi do ich wzmoc­nienia i wzbo­gaca w ważne wit­a­miny. Zapo­b­iega łuszcze­niu się i rozd­wa­ja­niu płytki. Japoński man­i­cure zale­cany jest na paznok­cie łam­liwe, o nierównej powierzchni, rozd­wa­ja­jące się. Paznok­cie z kruchych stają się sprężyste i giętkie. Tech­nika ta w swo­jej pros­to­cie, nat­u­ral­ności i skuteczności odpowied­nia jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

MAN­I­CURE TRADYCYJNY

tradycyjny

To zabieg, w którym do wyci­na­nia skórek sto­suje się cążki.

Uwaga!!! Wszys­tkie narzędzia stosowan e do tego zabiegu podle­gają pełnej sterylizacji.

MAN­I­CURE BIOLOGICZNY

biologicznyTo zabieg, pole­ga­jący na zmiękcze­niu i odsunię­ciu skórek za pomocą paty­czka lub za pomocą odpowied­nich frezów i frezarki.

MAN­I­CURE FRANCH

franchTo odpowiedni sposób mal­owa­nia paznokci, tak , aby wyglą­dały czysto i nat­u­ral­nie. Końcówkę paznokci malu­jemy kredowo-​białym lakierem, następ­nie całość paznok­cia pokry­wamy mleczno-​różowym lub mleczno-​beżowym lakierem.

MAN­I­CURE SPA

dlonieTo niezwykle odpręża­jący zabieg, w którym po wyko­na­niu man­i­cure trady­cyjnego, bądź bio­log­icznego wykonu­jemy delikatny pil­ing dłoni. Dzięki temu usuwamy zro­gowa­ci­ały naskórek oraz nada­jemy dło­niom gład­kości i jed­wabis­tości. Następ­nie dłonie pod­dawane są relak­su­jącemu masażowi i kąpieli w ciepłej parafinie. Na zakończe­nie zabiegu wma­sowu­jemy bogaty w skład­niki odży­w­cze krem, który utr­wala efekt zabiegu.

KĄPIEL DŁONI W PARAFINIE

parafina

Jeśli Twoje dłonie są suche i zniszc­zone warto wykonać ten zabieg. Efekt widoczny jest naty­ch­mi­ast. Kąpiel parafi­nowa regeneruje i wygładza szorstki naskórek, prze­ci­wdzi­ała wysusze­niu skóry dłoni.

MASAŻ DŁONI

masaz

Jeśli prag­niesz opóźnić pro­cesy starzenia dłoni – pole­camy odżywczo-​natłuszczający masaż dłoni. Masaż powoduje poprawę krąże­nia, a co za tym idzie lep­sze odży­wie­nie tkanek. Po zabiegu skóra zostaje odświeżona i szy­b­ciej się regeneruje.

Uwaga! Przy każdym zabiegu pielę­gna­cyjnym twarzy, szyi i dekoltu — masaż dłoni wykonu­jemy gratis !