onas-imagegroup Dytry­b­u­tor pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i spec­jal­isty­cznych urządzeń dla gabi­netów kos­me­ty­cznych, medy­cyny este­ty­cznej, spa & wellness.

onas-kosmetologia Ogólnopol­ska sieć salonów part­ner­s­kich zaj­mu­jąca się pro­fesjon­alną pielę­gnacją twarzy i ciała.

onas-beauttiful Ogólnopol­ska sieć Gabi­netów Fotoepi­lacji i Estetyki.

onas-medbeauty Marka kos­me­tyków pielę­gna­cyjnych na twarz i ciało twor­zona z ogromną pasją przez Image dla sze­rok­iego grona pro­fesjon­al­istów z dziedziny kos­me­tologii i medy­cyny. Misją firmy jest przede wszys­tkim pro­dukcja wysoko jakoś­ciowych i bez­piecznych pro­duk­tów z wyko­rzys­taniem najnowszej wiedzy z dziedziny biotech­nologii i kos­me­tologii medy­cznej. Do pro­dukcji kos­me­tyków używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury są ory­gi­nalne i niepowtarzalne.

onas-ibcn Jest pro­du­cen­tem ampułek stosowanych w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała. Ampułki IBCN przez­nac­zone są do mezoter­apii mikroigłowej (meso rollery, meso peny), mezoter­apii bezigłowej (elek­tro­po­racja), sono­forezy, jono­forezy i wielu innych zas­tosowań np. po zabiegu mikro­der­mabrazji, oksybrazji.

onas-bv Bruno Vas­sari to hisz­pańska firma kos­me­ty­czna, która pro­ponuje ekskluzy­wne preparaty przez­nac­zone do pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji twarzy i ciała. Poleca także sze­roki wach­larz bardzo skutecznych pro­duk­tów do kuracji domowych. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Jej pri­o­ry­tetem jest tworze­nie nowoczes­nych recep­tur kos­me­to­log­icznych oraz innowa­cyjnych, pro­fesjon­al­nych zabiegów pielęgnacyjnych.

onas-toptech

Kieru­jąc się zapotrze­bowaniem rynku medy­cyny este­ty­cznej oraz kos­me­ty­cznego, pow­stała marka wyjątkowa — TOP TECH­NOL­OGY. Jest zwieńcze­niem pracy najlep­szych spec­jal­istów, inżynierów z Hisz­panii oraz z Pol­ski, którzy stworzyli zupełnie nową jakość. Spec­jal­nie opra­cow­ane pro­gramy zabiegowe, po kon­sul­tac­jach z najlep­szymi spec­jal­is­tami w branży dały wyjątkowe rezul­taty. Pozwalają osiągnąć najwyższe para­me­try, za czym idzie niespo­tykana skuteczność zabiegów. Nigdy dotąd rezul­taty nie były tak zadowalające.

Jakość przede wszys­tkim – stwierdze­nie stało się dewizą marki. Kom­po­nenty i tech­nolo­gie, dzięki którym pow­stają urządzenia, dają gwarancję użyteczności przez długie lata. Najwyższa jakość wyko­na­nia i wyjątkowy design pozwalają budować przewagę konkuren­cyjną marki TOP TECH­NOL­OGY.