osiagniecia zloty medal 2016

ZŁOTY MASKA 24K MED­BEAUTY OTRZY­MAŁA ZŁOTY MEDAL MIĘDZY­NAR­O­DOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować Państwa, że ZŁOTA MASKA 24K MED­BEAUTY, która obecna jest w zab­ie­gach przeprowadzanych w naszym Insty­tu­cie została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku.

Maska Med­beauty Gold 24K posi­ada właś­ci­wości prze­ci­wz­marszczkowe i rozświ­et­la­jące, opóź­nia pro­ces pow-​stawania zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, naw­ilża oraz odży­wia skórę. Lik­widuje prze­bar­wienia . Przez­nac­zona jest szczegól­nie dla skóry z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek i utratą elasty­czności. Ide­al­nie sprawdza się także w przy­padku skóry suchej, odwod­nionej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmian barwnikowych.

osiagniecia  laur konsumenta odkrycie 2016

MED­BEAUTY ODKRYCIEM ROKU 2016

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. To nagroda dla tych marek, które przeszły lift­ing mar­ketingowy, bądź zostały po raz pier­wszy wskazane przez kon-​sumentów w ogólnopol­skim pro­jek­cie Laur Konsumenta.

Nagroda Odkrycie Roku została przyz­nana także nam, za innowa­cyjne pro­dukty marki Med­beauty, która wzbudz​iła zau­fanie kon­sumen­tów. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne , pro­fesjon­alne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

Wszys­tkie preparaty twor­zone zostały w opar­ciu o najnowszą wiedzę kos­me­to­log­iczną w dziedzinie biotech-​nologii i medy­cyny. Do pro­dukcji preparatów używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności. Recep­tury preparatów przy­go­towywane są we współpracy z wybit­nym gronem lekarzy der­ma­tologów oraz kosmetologów.

osiagniecia  magic rf wyroznienie

WYRÓŻNIE­NIE DLA URZĄDZENIA MAGIC RF W KAT­E­GORII INNOWACJA POD­CZAS DNI URODY I SPA 2015

Magic RF nagrod­zone wyróżnie­niem w kat­e­gorii „Innowacja „ pod­czas Dni Urody i SPA 2015. To wysok­iej klasy aparatura do przeprowadza­nia medy­cznych zabiegów frak­cyjnego nakłuwa­nia skóry. Wyko­rzys­tuje tech­nologię fal radiowych. To jeden z bardziej lubianych zabiegów z zakresu kos­me­tologii este­ty­cznej w naszym Insty­tu­cie. Dedykowany jest ter­apii blizn, rozstępów, drob­nych i śred­nich zmarszczek, wiotkości skóry, fotouszkodzeń i trądziku. Magic RF to urządze­nie najwyższej klasy, wyjątkowo skuteczne, bez­pieczne oraz zapew­ni­a­jące dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii MAGIC RF możemy wykonać następu­jące zabiegi:

 • Niechirur­giczny lift­ing twarzy,
 • Odmłodze­nie skóry,
 • Częś­ciowa bądź całkowita lik­widacja zmarszczek,
 • Usuwanie blizn,
 • Zmniejsze­nie i lik­widacja rozstępów,
 • Odnowa skóry.

osiagniecia  medipro derma

ZŁOTY MEDAL MIĘDZY­NAR­O­DOWYCH TARGÓW POZ­NAŃS­KICH 2015 ZA INNOWA­CYJNĄ KINIĘ AMPUŁEK MED­BEAUTY WRAZ Z MEDI-​PRO DERMA ROLLEREM

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości. Doce­nione pro­dukty to ampułki wysok­iej jakości do pielę­gnacji skór niezwykle wyma­ga­ją­cych oraz nieza­stą­pi­ony w pracy pro­fesjon­al­isty Derma Roller Med­beauty. Pro­dukty te oczy­wiś­cie stosowane są w naszym Instytucie.

osiagniecia-lipo freeze

ZŁOTY MEDAL MIĘDZY­NAR­O­DOWYCH TARGÓW POZ­NAŃS­KICH ZA URZĄDZE­NIE LIPO FREEZE & FRAC­TIONAL R V8 TOP TECHNOLOGY

Mamy zaszczyt przed­stawić Państwu nowoczesną aparaturę Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 Top Tech­nol­ogy, która w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich została nagrod­zona Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

LIPO FREZE & FRAC­TIONAL RF V8 TOP TECH­NOL­OGY to nowoczesna ‚ekskluzy­wna aparatura, dzięki której można wykonać wiele różnych, skutecznych ter­apii ksz­tał­tu­ją­cych nasze ciało i odmładza­ją­cych skórę. Jest to wyjątkowo skuteczna aparatura wyko­rzys­tu­jąca wiele tech­nologii takich jak:

 • kri­olipoliza (wym­rażanie komórek tłuszczowych)
 • lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu (lik­widacja lokalnie nagro­mad­zonej tkanki tłuszczowej)
 • masaż pod­ciśnieniowy z RF (mod­e­lowanie syl­wetki, lik­widacja cellulitu)
 • frak­cyjna fala radiowa (Lik­widacja zwiotczeń, lift­ing skóry twarzy i ciała)

osiagniecia-zloty krokus

ZŁOTY KROKUS DLA URZĄDZENIA ELITE SHAPE FACE & BODY

Z wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować wszys­t­kich Państwa o przyz­na­niu prestiżowej nagrody: „Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

Już od ponad roku w Insty­tu­cie Image klienci mogą korzys­tać z zabiegów właśnie na tej wyjątkowo skutecznej aparaturze. Wielu z nich cieszy się od dawna bardzo dobrymi efek­tami zabiegowymi.

Dzięki Elite Shape Face & Body możemy wykonać następu­jące zabiegi:

 • Lipoter­apię pod­ciśnieniowa (Lipo­der­mol­ogy Elite Shape) – pod­ciśnie­nie + masaż: sty­mu­lacja układu krąże­nia, lim­faty­cznego, elim­i­nacja toksyn, poprawa utlenowa­nia komórek, zwięk­sze­nie syn­tezy kola­genu i elastyny; dzi­ałanie: anty­cel­luli­towe, odchudza­jące, mod­elu­jące syl­wetkę ciała
 • Radio­der­malipolizę ciała Elite Shape ( Elite Shape) – laser + fala radiowa RF bi– polarna + masaż pod­ciśnieniowy z samo­bieżnymi rolkami ; pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych, zwięk­sze­nie pracy układu lim­faty­cznego i metab­o­lizmu w tkankach, lipoliza (roz­pad tłuszczu w komórkach tłuszc­zowych– w efek­cie czego dalej “upłyn­niony” tłuszcz przenika przez błony adipocytów i trafia do układu lim­faty­cznego, usuwanie toksyn, dostar­cze­nie tlenu i sub­stancji odży­w­czych; dzi­ałanie: zmniejsze­nie prob­lemów z cel­lulitem, nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej, wzmoc­nie­nie struk­tur skóry, napię­cie i uelasty­cznie­nie skóry ciała, ksz­tał­towanie sylwetki.
 • Radio­der­malift­ing skóry Elite Shape – laser + fala radiowa RF bi – polarna + masaż pod­ciśnieniowy; lift­ing skóry, pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych, lik­widacja zmarszczek.

osiagniecia-ipl toplaser

ZŁOTY MEDAL DLA URZĄDZENIA IPL TOPLASER

Prag­niemy poin­for­mować Państwa, że urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

Opis tech­nologii:

IPL TOP LASER to najnowszej gen­er­acji tech­nolo­gia E –Light (ener­gia świ­etlna, potę­gowana przez dzi­ałanie fali radiowej RF) dostępna na rynku kos­me­tologii i medy­cyny. To wysok­iej klasy urządze­nie, które pozwala na lecze­nie sze­rok­iego wach­larza roz­maitych prob­lemów skórnych. Zabiegi wykony­wane przy uży­ciu IPL TOP LASER są wyjątkowo bez­pieczne, skuteczne, zapew­ni­ają dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii TOP LASER możemy wykonać następu­jące zabiegi:

 • trwałą fotoepi­lację laserową
 • fotood­mładzanie
 • usuwa­nia przebarwień
 • usuwa­nia trądziku pospolitego
 • usuwa­nia trądziku różowatego
 • zamyka­nia siate­czek naczyniowych
 • prze­bu­dowy włókien kolagenowych
 • redukcji blizn potrądzikowych
 • therma liftingu twarzy
 • therma lipolizy ciała

osiagniecia-aplauz honorowy

APLAUZ HON­OROWY PRZY­JA­CIEL FES­TI­WALU


8 czer­wca 2013 roku na Amfiteatrze „ Na skarpie” w Koninie odbył się galowy kon­cert 34 Fes­ti­walu Piosenki i Tańca. Insty­tut Kos­me­tologii Image uczest­niczył w tej uroczystości.

Otrzy­mal­iśmy Aplauz Hon­orowy Przy­ja­ciel Fes­ti­walu, z którego jesteśmy bardzo dumni.

osiagniecia-uroda

REKOMEN­DACJA MIESIĘCZNIKA URODA

Wyróżnie­nie za pro­fesjon­al­izm i wysoką jakość usług.

osiagniecia-dyplom pk

REKOMEN­DACJA PRZEGLĄDU KONIŃSKIEGO

Tytuł „Najlep­szego Salonu” otrzy­many w konkur­sie „Wybier­amy najlep­szych” orga­ni­zowanym przez „Przegląd Koniński”.

osiagniecia-makijaz-perm

MAK­I­JAŻ PER­MA­NENTY I VICE-​MISTRZOSTWO POLSKI !!!

Tylko w Image odd­asz się w pro­fesjon­alne ręce.

W naszym Insty­tu­cie mak­i­jaż per­ma­nentny wykonuje mgr Dorota Gawłowska-​Mazurek – właś­ci­cielka Image, kos­me­tolog z wielo­let­nim doświadczeniem.

W 2004 roku zdobyła tytuł Wicemistrza Pol­ski w mak­i­jażu per­ma­nent­nym na V Mis­tr­zost­wach Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego w Warsza­wie. W 2003 roku zdobyła nagrodę za wykre­owanie Twarzy Roku na IV Mis­tr­zost­wach Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego w Warszawie.

Od tego czasu czyn­nie wykonuje mak­i­jaż per­ma­nentny w naszym Insty­tu­cie i szkoli wszys­t­kich kos­me­tologów i kos­me­ty­czki w całej Polsce z nowoczes­nych tech­nik Mak­i­jażu Permanentnego.