resoelektroMETODA OPARTA NA NAUKOWYCH BADA­NI­ACH MEDY­CZNYCH I KOS­ME­TO­LOG­ICZNYCH !

Każdy z nas prag­nie wiecznie być młodym. Prag­nie wyglą­dać świeżo, mieć uję­drnioną i dobrze naw­ilżoną skórę, prag­nie pozbyć się nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej i cellulitu.

Mezoter­apia bezigłowa R 5 wykony­wana jest niezwykle skutecznym urządze­niem, dzięki któremu możemy cofnąć czas, bez korzys­ta­nia z inwazyjnych metod, takich jak chirur­gia plastyczna

Mezoter­apia bezigłowa R 5 to wyjątkowy, ekskluzy­wny zabieg, który pomaga usunąć wszelkie oznaki starzenia i zapewnić przy tym maksy­malny komfort.

Pod­czas Mezoter­apii bezigłowej R 5 wyko­rzys­tu­jemy różnego rodzaju technologie:

 • Elek­tro­po­rację
 • Kaw­itację
 • Ter­apię światłem LED
 • Masaż endo­der­miczny
 • Laser biosty­mu­la­cyjny

Mezoter­apia bezigłowa R 5 ® pole­cana jest w przypadku:

 • Braku elasty­czności skóry
 • Odwod­nienia, suchości skóry
 • Starzenia się skóry ( lik­widacja zmarszczek, silna regeneracja)
 • Blizn
 • Trądzika pospo­litego
 • Tłus­tości skóry
 • Cel­lulite
 • Nad­mi­aru tkanki tłuszczowej

Elek­tro­po­racja

To rodzaj mezoter­apii, bez uży­cia igieł, bezbolesnej oraz niesły­chanie skutecznej ! To zjawisko fizy­czne zachodzące w błonach komórkowych i w warst­wie rogowej, dzięki któremu następuje otworze­nie nowych dróg wprowadza­nia akty­wnych skład­ników pod wpły­wem określonych impul­sów elektrycznych.

Dzięki elek­tro­po­racji zwięk­sza się prze­puszczal­ność skóry:

 • Zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do warstwy rogowej
 • zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do naskórka
 • zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do skóry właściwej

Kaw­itacja

Dzięki kaw­itacji każda skóra będzie dokład­nie oczyszc­zona i pro­fesjon­al­nie przy­go­towana do zabiegu elek­tro­po­racji. Fale ultra­dźwiękowe rozbiją warstwy rogowe naskórka , usuną martwe komórki skóry, uwol­nią pory od nad­mi­aru łoju, bak­terii, sub­stancji toksy­cznych, jak również poprawią mikrokrąże­nie. Pozostawią naszą skórę gładką, elasty­czną i odświeżoną.

Masaż endo­der­miczny

To nowa, opaten­towana zasada masażu próżniowego. Doty­chcza­sowe wyniki udowad­ni­ają, że jest to jedna z najbardziej zaawan­sowanych i nowoczes­nych ter­apii leczenia w przy­padku niedoskon­ałości spowodowanych przez degradację włókien kolagenowych i sta­gnację żył lim­faty­cznych (charak­terysty­cznych przy pow­stawa­niu celulitu).

Ter­apia światłem LED

Lampa LED to światło młodości.To źródło energii o niskiej inten­sy­wności zupełnie niein­wazyjne. Ter­apia LED dzi­ała w sposób nat­u­ralny ( fizjo­log­iczny). Polega na dostar­cze­niu energii komórkom. Odd­zi­ały­wuje na organelle komórkowe, które maja zdol­ność przek­sz­tał­ca­nia energii świ­etl­nej w ATP ( swoistą energię komórkową niezbędną do jej pro­cesów życiowych).

Dzięki ter­apii światłem LED uzyskujemy:

 • odmłodze­nie skóry (znakomity efekt uję­dr­ni­a­nia, zmniejsze­nie ilości zmarszczek)
 • lecze­nie cel­lulitu (pod wpły­wem LED komórki lep­iej usuwają nad­miar wody jak i pro­dukty przemi­any materii – na poziomie komórkowym – daje to znakomite dzi­ałanie drenujące)
 • lecze­nie stanów zapal­nych skóry (przez swój wpływ na medi­a­tory reakcji zapal­nych przyspiesza wszelkie pro­cesy goje­nia skóry).

Mezoter­apia bezigłowa R 5 ® to różnego rodzaju pro­gramy zabiegowe przy uży­ciu akty­wnych bio­log­iczne ampułek hisz­pańskiej firmy INSTY­TUTE BCN:

 • Pro­gram prze­ci­wz­marszczkowy, odmładza­jący z krzemionką organiczną
 • Pro­gram naw­ilża­jący z kwasem hialuronowym
 • Pro­gram uję­dr­ni­a­jący z DMAE
 • Pro­gram uszczel­ni­a­jący naczy­nia krwionośne z nos­trzykiem żół­tym i rutyną
 • Pro­gram roz­jaś­ni­a­jący, lik­widu­jący prze­bar­wienia z glu­ta­tionem czy Wit.C
 • Pro­gram na rozstępy z Asian Centella
 • Pro­gram anty­cel­luli­towy z kofeiną czy wyciągiem z karczocha

Seria zabiegów:

Wcelu uzyska­nia spek­taku­larnych efek­tów pole­camy serię 412 zabiegów mezoter­apii bezigłowej R 5. Pier­wsze 46 zabiegów powinno być wyko­nanych co tydzień. Kole­jne co 24 tygodnie.

Nasza propozy­cja !

Najlep­sze efekty uzyskuje się sto­su­jąc ter­apie łączone.

Przed zas­tosowaniem serii zabiegów mezoter­apii bezigłowej Res­o­lu­tion 5 ® wykonać zabieg mikro­der­mabrazji medy­cznej, oczyszcza­nia skóry lub pilingu chemicznego. Bardzo dobre efekty przyniesie również wyko­nanie w trak­cie serii zabiegów fotood­mładza­nia IPL.

Gale­ria zdjęć: