faceNOWE OBLICZE PIELĘ­GNACJI SKÓRY

Mezoter­apia bezigłowa (tzw. elek­tro­po­racja) to fizy­czne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych i w warst­wie rogowej, dzięki któremu następuje otworze­nie nowych dróg wprowadza­nia akty­wnych sub­stancji pod wpły­wem określonych impul­sów elek­trycznych. Jest to zjawisko całkowicie bez­pieczne, a zabiegi zupełnie bezbolesne.

IBCN to hisz­pańska firma z wielo­let­nim doświad­cze­niem pro­duku­jąca czyste bio­log­icznie preparaty stosowane w pielę­gnacji i lecze­niu różnych defek­tów este­ty­cznych twarzy i ciała. Dzięki tym spec­jal­isty­cznym ampułkom możemy zapro­ponować zabiegi, które przynoszą spek­taku­larne efekty w przy­padku popękanych naczyń krwionośnych, suchej, atroficznej skóry, w przy­padku utraty jędrności, prze­bar­wień skóry i trądzika pospolitego.

logoInsty­tut Kos­me­tologii „Image” poleca zabiegi:

 • MESO INRUTIN — zabieg wzmac­ni­a­jący naczy­nia krwionośne
 • MESO INHYDRA — zabieg nawilżający
 • MESO INREGEN — zabieg młodości
 • MESO INLIFT — zabieg sprężystości
 • MESO INWHITE — zabieg rozjaśniający
 • MESO INANTY SEBUM — zabieg przeciwtrądzikowy
MESO INRUTINWZMAC­NI­ANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

To rewela­cyjny zabieg stosowany w przy­padku popękanych naczyń krwionośnych, rumieni, trądzika różowa­t­ego. W zabiegu stosowane są czyste bio­log­icznie ampułki: Rutin § Melilit Extract i Wit. C.

ibcnRutyna – zmniejsza prze­puszczal­ność i poprawia elasty­czność naczyń krwionośnych.

Nos­trzyk żółty – pobudza przepływ krwi i udraż­nia żyły.

Wit. C – utrzy­muje praw­idłową budowę i czyn­ność naczyń krwionośnych.

Dzięki serii 412 zabiegów przy uży­ciu tych ampułek uzyskujemy:

 • obkur­cze­nie i wzmoc­nie­nie ścian naczyń krwionośnych
 • lik­widację rumieni
 • zmniejsze­nie dolegli­wości związanych z trądzikiem różowatym
 • wycisze­nie i złagodze­nie podrażnień
 • oczyszcze­nie skóry z toksyn (detoks) i usprawnie­nie mikrokrążenia
MESO INHYDRAGŁĘBOKIE NAW­ILŻE­NIE SKÓRY

Cera, której nie brakuje wilgoci jest jędrna, pełna życia. Odwod­niona – cierpi. Piecze, swędzi, szy­bko pokrywa się siate­czką zmarszczek. Wygląda jak wysus­zona, spękana ziemia łaknąca wody. Dlat­ego naw­ilże­nie to pod­sta­wowy zabieg pielę­gna­cyjny. Ampułki IBCN stosowane do głębok­iego naw­ilże­nia: kwas hialuronowy 2%; 3,5 %, Wit. C, X-​ADN gel, kwas glikolowy.

Kwas hialuronowy – wypeł­nia przestrze­nie między włók­nami kolagenowymi zatrzy­mu­jąc wodę. Dzi­ała on jak „moleku­larna gąbka”. Dzięki temu zwięk­sza napię­cie i naw­ilże­nie skóry oraz wygładza powierz­chowne zmarszczki.

Wit. C – użyta w ampułkach zmniejsza głębokość zmarszczek, ma wpływ na syn­tezę kola­genu w skórze i przyspiesza goje­nie się ran.

X-​ADN gelDNA to nat­u­ralny polimer obecny w jądrze każdej żywej komórki. M bezpośredni wpływ na pro­ces starzenia. Jest niezbędny do odbu­dowy komórkowej.

Kwas glikolowy – w nis­kich stęże­ni­ach ma właś­ci­wości bardzo sil­nie naw­ilża­jące. Sty­mu­luje fibrob­lasty zwięk­sza­jąc syn­tezę kola­genu, elastyny i GAG ( glikozaminoglikanów).

Po wyko­na­niu serii 412 zabiegów przy uży­ciu ampułek IBCN uzyskujemy:

 • błyskaw­iczne naw­ilże­nie skóry
 • lik­widację uczu­cia suchości skóry
 • reg­u­lację gospo­darki wod­nej skóry
 • skóra w dotyku staje się aksamitna, gładka i delikatna
MESO INREGENZAS­TRZYK MŁODOŚCI

Starze­nie się skóry jest nie tylko wynikiem upływu czasu, ale jest również wynikiem dzi­ała­nia czyn­ników zewnętrznych i wewnętrznych. Takie czyn­niki jak: promieniowanie jonizu­jące (np. kom­put­ery), dzi­ałanie promieni ultra­fi­o­le­towych, nad­miar ozonu, zanieczyszczenia w powi­etrzu czy też dym papierosowy, spaliny samo­chodowe, spraw­iają, że skóra starzeje się szy­b­ciej niż zapro­gramowała to matka natura.

Dlat­ego o wyglądzie i kondy­cji naszej skóry nie tylko decy­duje wiek, ale również odpowied­nia umiejęt­ność dba­nia o nią. Jeśli więc nasza skóra jest zmęc­zona, poszarzała, sucha, pojaw­iają się na niej zmarszczki i zwiotczenia najlepiej wykonać zabiegi pro­duk­tami z akty­wnymi bio­log­icznie sub­stanc­jami IBCN. Ampułki IBCN stosowane do spły­ca­nia zmarszczek, odmładza­nia i regen­er­acji: kwas hialuronowy 2%; 3,5%, X-​ADN gel, krzemionka organ­iczna, glu­ta­tion, pirogron­ian sodu, Asian Cen­tella, DMAE.

Kwas hialuronowy — ma silne właś­ci­wości wiążące wodę w skórze. Dzięki temu posi­ada właś­ci­wości regeneru­jące, odmładzające.

X-​ADN gelDNA ma bezpośredni wpływ na starze­nie się orga­nizmu i skóry. Jest niezbędny do odbu­dowy komórkowej. Miejs­cowo podany posi­ada właś­ci­wości napraw­cze. Stosowany w odbu­dowie włókien kolagenowych i elastylowych.

Krzemionka organ­iczna — pobudza mitozę fibrob­lastów, dzięki temu następuje regen­er­acja naskórka i skóry właś­ci­wej. Następuje regen­er­acja włókien kolagenowych i elastylowych.

Glu­ta­tion — „enzym młodości”. Neu­tral­izuje dzi­ałanie wol­nych rod­ników. Odpowiada za regen­er­ację komórek oraz chroni skórę i komórki przed uszkodze­niem ze strony toksyn.

Pirogron­ian sodu — sty­mu­luje syn­tezę kola­genu. Posi­ada właś­ci­wości ener­gety­czne i regeneracyjne.

Asian Cen­tella — pobudza fibrob­lasty do syn­tezy kola­genu. Dzi­ała odtoksy­cz­ni­a­jaco na skórę.

Krzemionka organ­iczna + DMAE — dzi­ałanie odmładza­jące ujędrniające.

Zabiegi przy uży­ciu ampułek IBCN lik­widują wszelkie objawy starzenia. Dzięki nim nasza skóra jest młoda, wypoczęta, pełna blasku.

MESO INLIFTTER­APIA SPRĘŻYSTOŚCI

Elasty­czność, jędrność i sprężys­tość nadają skórze: kola­gen i elastyna. Niestety wraz z wiekiem spada zdol­ność orga­nizmu do ich pro­dukcji. W wyniku czego włókna stają się cienkie i kruche. Maleje również akty­wność mięśni, które stanowią nat­u­ralna pod­porę dla skóry. Często sami przy­czy­ni­amy się do ich upośledzenia sto­su­jąc nie praw­idłową pielęgnację.

Przy zas­tosowa­niu zabiegów z ampułkami IBCN: DMAE, DMAE + krzemionka organ­iczna lub kwas hialuronowy 2%; 3,5 % otrzy­mamy następu­jące efekty:

 • wzmoc­nie­nie włókien kolagenowych
 • wygładze­nie naskórka
 • przy­wróce­nie sprężys­tości skóry
 • lift­ing twarzy i ciała
MESO INWHITESPOSÓB NA PRZE­BAR­WIENIA SKÓRY

To zabieg pielę­gna­cyjny przez­nac­zony dla wszys­t­kich rodza­jów skóry mają­cych prob­lemy z pig­men­tacją np. prze­bar­wieni­ami, lub dla tych, którzy pragną roz­jaśnić cerę, aby przy­wró­cić jej blask.

Skład­niki aktywne:

Glu­ta­tion – to skład­nik odgry­wa­jący istotną Olę w lik­widacji przebarwień.

Wit. C – dzi­ała wybiela­jąco na skórę (jest inhibitorem dla melaniny)

Kwas glikolowy – lik­widuje przebarwienia.

Dzięki serii zabiegów przy uży­ciu pro­duk­tów IBCN z glu­ta­tionem, Wit. C lub kwasem glikolowym uzysku­jemy spek­taku­larne efekty:

 • roz­jaśnienia i odświeże­nia cery
 • wyrów­nanie pig­men­tacji i kolorytu skóry
 • redukcję plam i prze­bar­wień posłonecznych
 • zahamowanie syn­tezy melanin i pow­stawa­nia przebarwień
 • sty­mu­lację odnowy komórkowej
MESO INANTY SEBUMTER­APIA PRZECIWTRĄDZIKOWA

Zabieg przy uży­ciu ampułki z kwasem glikolowym pomaga przede wszys­tkim kon­trolować pracę gruc­zołów łojowych. Zmniejsza porozsz­erzane pory, zaskórniki. Zabieg ten nadaje skórze wygląd matowy, jed­no­lity, czysty. Oprócz tego zapo­b­iega tworze­niu się zanieczyszczeń, przy­wraca­jąc równowagę naw­ilże­nia i natłuszczenia. Redukuje stany zapalne skóry, prze­ci­wdzi­ała roz­wo­jowi bakterii.