MASAŻ TWARZY, SZYI, DEKOLTU

03

Masaż twarzy, szyi i dekoltu jest niezwykle przy­jemny, rozluź­ni­a­jący, relak­su­jący. Trwa z azwyczaj około 2030 min. Stosowany jest w celu akty­wiz­a­cji funkcji skóry twarzy, pobudzenia recep­torów w skórze i mięś­ni­ach, usprawnienia krąże­nia krwi i limfy, lep­szego odży­wienia tkanek. Przy tym masażu sto­suje się tech­niki masażu klasy­cznego, akupresury, drenażu lim­faty­cznego i tech­niki masażu energetycznego.

Najczęś­ciej wykonuje się masaż twarzy, szyi i dekoltu pod­czas różnego rodzaju zabiegów pielę­gna­cyjnych: naw­ilża­ją­cych, liftin­gu­ją­cych, odmładzających.

Nato­mi­ast można go także wykonać, jako samodzielny zabieg.

APARATUR­OWY DRENAŻ LIM­FATY­CZNY TWARZY, SZYI I DEKOLTU

02

Masaż aparatur­owy wykony­wany jest z zas­tosowaniem spec­jal­isty­cznych, nowoczes­nych urządzeń, jako źródła bodźca dla masowanych tkanek. Insty­tut Kos­me­tologii Image poleca pod­ciśnieniowy drenaż lim­faty­czny twarzy, szyi i dekoltu najnowocześniejszą aparaturą.

Urządze­nie posi­ada spec­jal­isty­czne głow­ice ssące, które wyt­warzają pod­ciśnie­nie na powierzchni skóry. Dzięki nim i odpowied­niej tech­nice drenażu lim­faty­cznego uzysku­jemy rewela­cyjne efekty w odtoksy­cznie­niu skóry, jej odmłodze­niu, regen­er­acji i ujędrnieniu.

MASAŻ ROSEN­BERGA

01Masaż Rosen­berga nazy­wany jest: liftingiem twarzy (face-​lifting), rolfin­giem twarzy (face-​rolling), odmładza­ją­cym dotykiem, masażem tkanki łącznej twarzy. Masaż Rosen­berga opra­cowa ny został przez duńskiego ter­apeutę Stan­leya Rosen­berga.
Masaż ten dzi­ała­jąc na skórę, tkankę łączną, mięśnie i okostną, lik­widuje napię­cie w tkankach powierz­chownych i głębo­kich, a także lik­widuje wys­tępu­jącą asymetrię twarzo - i móz­gocza­szki. Masaż polega na delikat­nym dotyka­niu opuszkami pal­ców punk­tów bio­log­icznie akty­wnych w obrę­bie głowy i szyi przy brzmie­niu muzyki relaksacyjnej.

Pod­czas masowa­nia wyko­rzys­tuje się tech­niki akupresury, rollingu i masażu tkanki łącznej. Masaż jest stosowany w celu popraw­ienia ukr­wienia skóry i mięśni, przepływu limfy, lik­widacji napięć w układzie mięśniowo – pow­ięziowym i przy­wróce­nia praw­idłowej wymi­any tkankowej. Po masażu również następuje odblokowanie napię­tych części twarzy, głowy, karku i szyi, co wpływa na „ mod­e­lowanie” twarzy, uelasty­cz­ni­anie mięśni, lik­widację zmarszczek, obrzęków, worków pod oczami, lik­widację asymetrii twarzy i przy­wróce­nie zdrowego wyglądu.