01ZAD­BAJ O SWOJE PIĘ­KNO I ZDROWIE

Oczyszczanie skóry to jeden z pod­sta­wowych zabiegów wykony­wanych w naszym Insty­tu­cie. Polega na usunię­ciu różnych zanieczyszczeń skóry, takich jak: zaskórniki, drobne krostki. Dzięki zabiegowi nasza skóra lep­iej przyswaja wszelkiego rodzaju preparaty pielę­gna­cyjne tj. kremy, maseczki, „elik­siry młodości” – serum. Poza tym wygląda znacznie ład­niej, zdrowo i świeżo.

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej IMAGE pro­ponuje sze­roki wach­larz zabiegów oczyszcza­nia, które dopa­sowywane są indy­wid­u­al­nie do potrzeb każdej skóry przez pro­fesjon­al­nie przeszkolony per­sonel medy­czno – kos­me­ty­czny. Cały zabieg odbywa się w steryl­nych warunk­ach, przy uży­ciu jed­no­ra­zowych artykułów higien­icznych (np. rękaw­ice, ręczniki itd.). Skóra po zabiegu jest praw­idłowo dezyn­fekowana (odpowied­nia aparatura i środki dezyn­fek­cyjne), następ­nie nakładana jest kojąca, bądź reg­u­lu­jąca łojo­tok maseczka.

04Oczyszcza­nia mogą zostać wyko­nane bezboleśnie za pomocą kom­put­erowego urządzenia do kaw­itacji: HERKIN SKIN SCRUBBER.

Jest to dodatkowa opcja przy zabiegu.

Kaw­itacja

Ultra­dźwięki o określonej częs­totli­wości drgań indukują falę elasty­czną. Fala ta w obec­ności toniku rozpy­lonego na powierzchni skóry, tworzy mikroskopi­jne pęcherzyki cieczy wypełnione rozrzed­zonym gazem. Pod wpły­wem drgań ultra­dźwiękowych pęcherzyki ule­gają nagłemu posz­erze­niu, a następ­nie dochodzi do ich gwał­townego zapad­nię­cia — implozji. W krótkim cza­sie — rzędu mikrosekund — na niewielkiej przestrzeni uwal­nia się duża ilość ciepła i znacznie rośnie ciśnie­nie. W efek­cie dochodzi do rozbi­ja­nia martwych komórek warstwy rogowej skóry, bez jakichkol­wiek uszkodzeń komórek zna­j­du­ją­cych się w głęb­szych warst­wach. Zjawisko to nazy­wamy kawitacją.

Zas­tosowanie:

  • bezbolesne i dokładne oczyszcze­nie skóry twarzy, szyi, dekoltu,
  • uwol­nie­nie por skóry od nad­mi­aru łoju, bak­terii, sub­stancji toksycznych,
  • steryl­iza­cja obszaru pod­danego zabiegowi,
  • usunię­cie martwych komórek skóry,
  • wzmoc­nie­nie metab­o­lizmu komórkowego skóry,
  • roz­jaśnie­nie prze­bar­wień, plam pigmentacyjnych.

06Po zabiegu oczyszcza­nia pro­ponu­jemy zas­tosowanie naświ­et­lanie skóry laserem biosty­mu­la­cyjnym.

Jest to jed­nak dodatkowa opcja przy tym zabiegu.

Laser biosty­mu­la­cyjny

Lik­widuje bak­terię beztlenową P.Acnes odpowiedzialną za pow­stawanie trądziku pospo­litego (Acne Vul­garis) oraz przyspiesza pro­ces goje­nia się skóry, pobudza także fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji kola­genu i elastyny, wspo­maga lecze­nie blizn potrądzikowych.

Zabieg oczyszcza­nia kos­me­ty­cznego może być także rozsz­er­zony o masaż twarzy, szyi i dekoltu, a także o zas­tosowanie odpowied­niej ampułki w zależności od rodzaju cery.

Gale­ria zdjęć: