magicwydarzenie

Magic RF nagrod­zone wyróżnie­niem w kat­e­gorii „Innowacja „ pod­czas Dni Urody i SPA 2015. To wysok­iej klasy aparatura do przeprowadza­nia medy­cznych zabiegów frak­cyjnego nakłuwa­nia skóry. Wyko­rzys­tuje tech­nologię fal radiowych. To jeden z bardziej lubianych zabiegów z zakresu kos­me­tologii este­ty­cznej w naszym Insty­tu­cie. Dedykowany jest ter­apii blizn, rozstępów, drob­nych i śred­nich zmarszczek, wiotkości skóry, fotouszkodzeń i trądziku. Magic RF to urządze­nie najwyższej klasy, wyjątkowo skuteczne, bez­pieczne oraz zapew­ni­a­jące dłu­gotr­wały efekt.

Dzięki wyjątkowej tech­nologii MAGIC RF możemy wykonać następu­jące zabiegi:

  • Niechirur­giczny lift­ing twarzy,
  • Odmłodze­nie skóry,
  • Częś­ciowa bądź całkowita lik­widacja zmarszczek,
  • Usuwanie blizn,
  • Zmniejsze­nie i lik­widacja rozstępów,
  • Odnowa skóry.

Gale­ria zdjęć: