bf2012-wiosnawydarzenie

Trady­cyjnie dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się kos­me­tyki marki Bruno Vas­sari pod­czas kole­jnej edy­cji targów Beauty Forum, które odbyły się 1011 marca 2012 roku w Warszawie.

Zain­tere­sowani mieli możli­wość zapoz­na­nia się z sze­roką ofertą praw­dopodob­nie najlep­szych kos­me­tyków w Polsce.

Hitem targów stały się preparaty linii KIANTY Expe­ri­ence – ter­apia winem i rege­naracja skóry oraz KIANTY Botox Like – „Jak Botox” na zmarszczki mim­ic­zne. Hisz­pańska marka Bruno Vas­sari zdobywa w Polsce coraz szer­sze grono zad­owolonych klientów.