expo2011-wiosnawydarzenie

Po raz kole­jny uczest­niczymy w tar­gach i kon­gre­sie kosmetycznym.

Zapoz­na­jemy wszys­t­kich pro­fesjon­al­istów: kos­me­ty­czki i kos­me­tologów z marką pełną trady­cji Bruno Vas­sari, wprowadzaną na rynek pol­ski przez Cen­trum Dys­try­bucji Image oraz przekazu­jemy swoją wiedzę z zakresu nowoczes­nych tech­nologii, zdobytą pod­czas 15 lat pracy w branży kosmetycznej.