beautifulskinwydarzenie

Należymy do ogólnopol­skiej sieci salonów part­ner­s­kich IMAGE i gabi­netów franczy­zowych Beautifulskin.

Jako firma IMAGE jesteśmy gen­er­al­nym dys­try­b­u­torem najlep­szych, świa­towych marek kos­me­ty­cznych: Bruno Vas­sari, Insti­tute BCN, Beauty Med, Top Laser. Pro­dukty i aparatura powyżej wymienionych pro­du­cen­tów pozwala nam świad­czyć usługi na najwyższym poziomie.

IMAGE to firma z ponad 15-​letnim doświad­cze­niem, która dba o zdrowie i urodę na pol­skim rynku pro­fesjon­al­istów. W ciągu tego czasu odd­al­iśmy do Państwa dys­pozy­cji w całym kraju ponad 1000 m2 powierzchni kos­me­to­log­icznych salonów part­ner­s­kich Image i gabi­netów franczy­zowych fotoepi­lacji i este­tyki Beautifulskin.

W naszych salonach zachowu­jemy nowoczesny styl Art deco w poczekalni i recepcji ze stylem Glam­our w gabi­ne­tach zabiegowych. Prag­niemy, abyś­cie Państwo czuli się ciepło w otocze­niu najlep­szych spec­jal­istów w swo­jej dziedzinie.

To co wyróż­nia nas spośród wszys­t­kich innych salonów w Polsce:

  • Pro­fesjon­alne pode­jś­cie do klienta
  • Potężne doświad­cze­nie w wykony­wa­niu zabiegów
  • Niska cena usług
  • Korzystne pro­mocje