m-uroda

wydarzenie

Miesięcznik URODA uhonorował Insty­tut Image za pro­fesjon­al­izm w zakre­sie kos­me­tologii i medy­cyny este­ty­cznej. To wyróżnie­nie moty­wuje nas do dal­szego roz­woju, by zapewnić naszym klien­tom oraz pac­jen­tom najwyższy poziom usług!

Możemy poszczy­cić się nagrodą i tytułem „Najlep­szego Salonu” jaki otrzy­mal­iśmy w konkur­sie „Wybier­amy najlep­szych” orga­ni­zowanym przez „Przegląd Koniński”.