zloty medal 2016wydarzenie

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować Państwa, że ZŁOTA MASKA 24K MED­BEAUTY , która obecna jest w zab­ie­gach przeprowadzanych w naszym Insty­tu­cie została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku. Maska Med­beauty Gold 24K posi­ada właś­ci­wości prze­ci­wz­marszczkowe i rozświ­et­la­jące, opóź­nia pro­ces pow­stawa­nia zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, naw­ilża oraz odży­wia skórę.

czy­taj więcej…

laur odkrycie medbeautywydarzenie

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. To nagroda dla tych marek, które przeszły lift­ing mar­ketingowy, bądź zostały po raz pier­wszy wskazane przez kon­sumen­tów w ogólnopol­skim pro­jek­cie Laur Kon­sumenta. Nagroda Odkrycie Roku została przyz­nana także nam, za innowa­cyjne pro­dukty marki Med­beauty, która wzbudz­iła zau­fanie kon­sumen­tów. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne , pro­fesjon­alne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

czy­taj więcej…

magicwydarzenie

Magic RF nagrod­zone wyróżnie­niem w kat­e­gorii „Innowacja „ pod­czas Dni Urody i SPA 2015. To wysok­iej klasy aparatura do przeprowadza­nia medy­cznych zabiegów frak­cyjnego nakłuwa­nia skóry. Wyko­rzys­tuje tech­nologię fal radiowych. To jeden z bardziej lubianych zabiegów z zakresu kos­me­tologii este­ty­cznej w naszym Insty­tu­cie. Dedykowany jest ter­apii blizn, rozstępów, wiotkości skóry.

czy­taj więcej…

ampulkiwydarzenie

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości. Doce­nione pro­dukty to ampułki wysok­iej jakości do pielę­gnacji skór niezwykle wyma­ga­ją­cych oraz nieza­stą­pi­ony w pracy pro­fesjon­al­isty Derma Roller Med­beauty. Pro­dukty te oczy­wiś­cie stosowane są w naszym Instytucie.

czy­taj więcej…

beauty-forum 2014wydarzenie

Jak co roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Kos­me­ty­cznych BEAUTY FORUM w Warsza­wie przed­staw­ial­iśmy pro­fesjon­al­is­tom z branży kos­me­ty­cznej nowości aparatur­owe i zabiegowe. W tym roku hitem była marka kos­me­tyków med­beauty twor­zona przez nasz właśnie zespół. Pole­camy szczegól­nie nową wodę mice­larną z kaw­iorem i ampułki odmładza­jące z kola­genem i elastyną. Poza tym dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się meso rollery.

czy­taj więcej…

targi poznanskiewydarzenie

Mamy zaszczyt przed­stawić Państwu nowoczesną aparaturę Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 Top Tech­nol­ogy, która w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich została nagrod­zona Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

czy­taj więcej…

festiwal-dzieci-logowydarzenie

8 czer­wca 2013 roku na Amfiteatrze „ Na skarpie” w Koninie odbył się galowy kon­cert 34 Fes­ti­walu Piosenki i Tańca. Insty­tut Kos­me­tologii Image uczest­niczył w tej uroczystości.

Otrzy­mal­iśmy Aplauz Hon­orowy Przy­ja­ciel Fes­ti­walu, z którego jesteśmy bardzo dumni. A oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

czy­taj więcej…

bf2013wydarzenie

Jak co roku w marcu odbyły się prestiżowe Targi Kos­me­ty­czne Beauty Forum, na których nie zabrakło oczy­wiś­cie nas.

Swoje wielo­let­nie doświad­cze­nie z zakresu kos­me­tologii przekazy­wal­iśmy wszys­tkim profesjonalistom.

czy­taj więcej…

zlotykrokuswydarzenie

Prestiżowa nagroda „Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body, obec­nego w tylko w Naszym Insty­tu­cie Image !

czy­taj więcej…

bf2012-wiosnawydarzenie

Trady­cyjnie dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się kos­me­tyki marki Bruno Vas­sari pod­czas kole­jnej edy­cji targów Beauty Forum, które odbyły się 1011 marca 2012 roku w Warszawie.

czy­taj więcej…

expo2011-wiosnawydarzenie

Po raz kole­jny uczest­niczymy w tar­gach i kon­gre­sie kosmetycznym.

czy­taj więcej…

beautifulskinwydarzenie

Należymy do ogólnopol­skiej sieci salonów part­ner­s­kich IMAGE i gabi­netów franczy­zowych Beautifulskin.

czy­taj więcej…

m-urodawydarzenie

Miesięcznik URODA uhonorował Insty­tut Image za pro­fesjon­al­izm w zakre­sie kos­me­tologii i medy­cyny estetycznej.

czy­taj więcej…

makijaz-perm1wydarzenie

Tylko w Image odd­asz się w pro­fesjon­alne ręce

czy­taj więcej…