thermolip-cialaNajnowocześniejsza tech­nolo­gia ksz­tał­tu­jąca sylwetkę !!!

Bella III Therma RF

Najskuteczniejsza w przypadku:

  • cel­lulitu
  • otyłości
  • braku jed­ności skóry ciała

Radio Fre­quency Bella III Therma:

To nowoczesna aparatura generu­jąca fale radiowe, dzięki której dostar­czane jest ciepło do głębo­kich warstw skóry. Pod­czas zabiegu następuje wzrost tem­per­atury skóry i ciała o 57oC do 41oC.
Pod­grzane włókna kolagenowe ule­gają prze­bu­dowie i odnaw­iają swoją struk­turę. Pod­wyżs­zona temp. sty­mu­luje również fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji białek: kola­genu i elastyny, powodu­jąc zwięk­sze­nie napię­cia i elasty­czności skóry (efekt liftingu w przy­padku zwiotcza­łych powłok brzusznych).

Poza tym przeło­mowa tech­nolo­gia Radio Fre­quency Bella III Therma oparta jest na selek­ty­wnej termo indukcji, dzięki temu tłuszcz ulega lizie (roz­pad­owi) nie niszcząc przy tym otacza­ją­cych komórek ner­wowych i naczyń krwionośnych.

Dzięki wyjątkowym możli­woś­ciom tego urządzenia w trak­cie serii zabiegowych uzyskujemy:

  • redukcję zaawan­sowanego cellulitu
  • skuteczną redukcję tkanki tłuszc­zowej (wyszczu­planie i mod­e­lowanie ciała)
  • uję­dr­ni­anie ciała (np. lik­widacja zwiotczeń: powłok brzusznych, poślad­ków, wewnętrznych stron ramion czy ud)
  • zmniejsze­nie blizn i rozstępów

Bada­nia przeprowadzane na setkach pac­jen­tów przez czołowe europe­jskie szpi­tale uni­w­er­syteckie udowod­niły wysoką skuteczność fal radiowych. Zabieg jest całkowicie bez­pieczny a po jego zas­tosowa­niu czu­jemy się odprężeni i zrelaksowani.