technologieNOWOCZESNESPRAWD­ZONESKUTECZNETYLKO W INSTY­TU­CIE IMAGE !

Innowa­cyjne urządzenia najnowszej gen­er­acji z całego świata !

Zas­tosowanie zaawan­sowanych tech­nologii, nowoczes­nych i wyłącznie sprawd­zonych urządzeń wysok­iej jakości umożli­wia nam przeprowadze­nie bez­piecznych i jed­nocześnie niezwykle skutecznych zabiegów.

frakcjonowanie - magic rf

MAGIC RFNAJNOWSZA TECH­NOLO­GIA Z WYKO­RZYS­TANIEM FAL RADIOWYCH ORAZ KURACJĄ LED

Frak­cyjny mikroigłowy RF to tech­nolo­gia z wyko­rzys­taniem fal radiowych w nowej abla­cyjnej aplikacji. To alter­natywa do zabiegów laserowych !

czy­taj więcej…

e-light

Urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kos­me­ty­cznego. IPL TOP LASER to najnowszej gen­er­acji tech­nolo­gia E –Light (ener­gia świ­etlna, potę­gowana przez dzi­ałanie fali radiowej RF) dostępna na rynku kos­me­tologii i medy­cyny. To wysok­iej klasy urządze­nie, które pozwala na lecze­nie sze­rok­iego wach­larza roz­maitych prob­lemów skórnych.

czy­taj więcej…

syneron

LASER DIODOWY SYNERON TO LASER WYKO­NANY W TECH­NOLOGII ELOS (ELECTRO-​OPTICAL SYN­ERGY). Tech­nolo­gia elos ™ polega na syn­ergii energii, czyli równoczes­nym podawa­niu światła i prądu RF. Ener­gia światła pod­grzewa w zależności od dłu­gości fali odpowied­nią tkankę (np. naczy­nia krwionośne lub włos). Prąd RF przepły­wa­jąc przez skórę wybiera drogę przez tkanki wcześniej pod­grzane światłem (cieple­jsza tkanka ma mniejszy opór elek­tryczny) i je selek­ty­wnie dogrzewa.

czy­taj więcej…

biostymulacyjny

Biosty­mu­lacją laserową nazy­wamy pozy­ty­wną odpowiedź (reakcję) tkanek na naświ­et­lanie wiązką laserową o dłu­gości świ­etl­nej od 6301100 nm, co odpowiada bar­wom od jaskrawej czer­wieni (633 nm), do tzw. bliskiej, choć już niewidzial­nej pod­cz­er­wieni (1100 nm).

Zas­tosowanie lasera powoduje biosty­mu­lację komórek i mięśni.

czy­taj więcej…

bella3

NAJNOWSZA TECH­NOLO­GIA DLA PIĘKNEJ SKÓRY ! Najskuteczniejsza tech­nolo­gia potwierd­zona bada­ni­ami naukowymi w Stanach Zjednoczonych !

To urządze­nie wyko­rzys­tu­jące najnowszą tech­nologię do lik­widacji zmarszczek, uję­dr­ni­a­nia skóry, redukcji cel­lulite i odchudzania

To jedyne urządze­nie za pomocą którego możemy wykony­wać niein­wazyjne zabiegi, dzięki którym możemy osiągnąć fak­ty­czne efekty ściąg­nię­cia tkanki porówny­walne z zab­ie­gami chirurgii plastycznej.

czy­taj więcej…

elite-shape

INNOWA­CYJNA TECH­NOLO­GIA NARESZ­CIE DOSTĘPNA W IMAGE ! Nagrod­zona prestiżową nagrodą: „ Złoty Krokus” na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

Nie chirur­giczne mod­e­lowanie syl­wetki i uję­dr­ni­anie skóry Elite­Shape to innowa­cyjna metoda, dzięki której osiągamy spek­taku­larne efekty w postaci redukcji cel­lulitu, zmniejszenia obwodów ciała, poprawy napię­cia i wygładzenia skóry.

czy­taj więcej…

lipofreeze

Mamy zaszczyt przed­stawić nowoczesną ‚ekskluzy­wną aparaturę, dzięki której można wykonać wiele różnych, skutecznych ter­apii ksz­tał­tu­ją­cych nasze ciało i odmładza­ją­cych skórę. To Lipo Freeze & Frac­tional Rf V8, które w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich zostało nagrod­zone Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

czy­taj więcej…

lipo-x

LIPO X TO NOWOCZESNE URZĄDZE­NIE WYKO­RZYS­TU­JĄCE KAW­ITACJĘ ULTRA­DŹWIĘKOWĄ DO ZABIEGÓW ODCHUDZAJĄCYCH.

To jedyna niein­wazyjna metoda służąca do lik­widacji miejs­cowo nagro­mad­zonej tkanki tłuszc­zowej i zmniejszenia cel­lulitu. Dzi­ałanie urządzenia LIPO X opiera się na efek­cie kaw­itacji, która wyt­wor­zona jest przez falę ultra­dźwiękową o niskiej częs­totli­wości 3040 kHz .

czy­taj więcej…

r5

METODA OPARTA NA NAUKOWYCH BADA­NI­ACH MEDY­CZNYCH I KOSMETOLOGICZNYCH !

Res­o­lu­tion 5 ® jest urządze­niem, dzięki któremu możemy cofnąć czas, bez korzys­ta­nia z inwazyjnych metod, takich jak chirur­gia plastyczna.

Res­o­lu­tion 5 ® to wyjątkowa , ekskluzy­wna kom­bi­nacja tech­no­log­iczna, która pomaga usunąć wszelkie oznaki starzenia i zapewnić przy tym maksy­malny komfort.

czy­taj więcej…

ibcn

INNOWA­CYJNA TECH­NOLO­GIA DO FRAKCJONOWA­NIA SKÓRY I WPROWADZA­NIA AKTY­WNYCH SKŁADNIKÓW.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kosmetologicznej.

Istotą zabiegu jest tworze­nie w skórze mikro­n­akłuć, których funkcją jest zapoc­zątkowanie szeregu pro­cesów regen­er­a­cyjnych oraz zwięk­sze­nie prze­puszczal­ności skóry dla skład­ników akty­wnych zawartych w kosmetykach.

czy­taj więcej…

coapeel3000

MIKRO­DER­MABRAZJA COAPEEL 3000TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZE I NAJLEP­SZE URZĄDZE­NIE NA ŚWIECIE !

To urządze­nie dzięki któremu możemy wykony­wać różnego rodzaju, bardzo głębokie tech­niki złuszczania.

Możemy wykony­wać m.in. głęboką mikro­der­mabrazję korun­dową (za pomocą pod­ciśnienia i krysz­tałków korundu)

czy­taj więcej…

oxybrazja

OXY­BRAZJA TO NOWOŚĆ NA RYNKU KOS­ME­TO­LOG­ICZNYM I MEDYCZNYM.

Zabieg polega na inten­sy­wnym złuszcza­niu naskórka. Jest jed­nak przy­jem­niejszy od mikro­der­mabrazji wykony­wanej za pomocą korundu (tlenku glinu), czy dia­mentu. Nie powoduje podrażnień i zacz­er­wie­nień skóry.

czy­taj więcej…

infuzja tlenowa

TRANS­DER­MALNA PIELĘ­GNACJA SKÓRY !

Infuzja tlenowa to nowoczesna, niein­wazyjna i bardzo skuteczna metoda odmładza­nia i regen­erowa­nia skóry. Wykony­wana jest spec­jal­isty­czną aparaturą, wyko­rzys­tu­jącą dwie tech­nolo­gie jednocześnie:

1. Tech­nologię hiper­barycznego tlenu (ter­apię czystym tlenem)

2. Wprowadzanie głęboko w skórę sub­stancji aktywnych

czy­taj więcej…

herkin

SYS­TEM TROSKI O TWOJĄ SKÓRĘ

Herkin – to wysok­iej jakości, prestiżowa aparatura wyko­rzys­tu­jąca kilka zaawan­sowanych tech­nologii dla kos­me­tologii i medy­cyny estetycznej.

Herkin — Skin Scrub­ber — kaw­itacja — bezbolesne oczyszczanie skóry

Najskuteczniejsza tech­nolo­gia, dzięki której głęboko i bezboleśnie zostaje oczyszc­zona każda skóra.

czy­taj więcej…

frezarka

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „ Image” posi­ada pro­fesjon­alna frezarkę do zabiegów pedi­cure i manicure.

Przy pomocy frezarki można szy­bko i skutecznie usunąć zro­gowa­ci­ały naskórek, odciski na stopach (pedi­cure), a także pielęg­nować paznok­cie (klasy­czny man­i­cure, akryl).

Japoński mikro­mo­tor NSK pracuje cicho i bez żad­nych drgań.

czy­taj więcej…

bioevolution

Bio­Evo­lu­tion zapew­nia najwyższą jakość popartą cer­ty­fikatami ISO 9001 oraz ISO 13485 (europe­jski stan­dard medy­czny). Urządzenia do mak­i­jażu per­ma­nent­nego Bio­Evo­lu­tion wyposażone są w mikro­pro­ce­sory firmy Intel, które zapew­ni­ają niezmi­enną częs­totli­wość pracy igły pomimo zróżni­cow­anej struk­tury skóry.

czy­taj więcej…