polityka jakosciPOLI­TYKA JAKOŚCI INSTY­TUTU KOS­ME­TOLOGII IMAGE

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „IMAGE” został założony w 1996 r. Przez lata pracy nauczyliśmy się, jak skutecznie wydoby­wać pię­kno z ludzkiego ciała. Osiągnęliśmy to przy pomocy zas­tosowa­nia najlep­szych recep­tur kos­me­ty­cznych, najnowocześniejszej aparatury kos­me­to­log­iczno – medy­cznej i nieustan­nego zdoby­wa­nia wiedzy.

Prag­niemy zag­waran­tować Państwu pełne zad­owole­nie z naszych usług, przy­wró­cić wiarę we własny urok i wdz­ięk, przy­wró­cić również wewnętrzną równowagę, wspani­ałe samopoczu­cie, młody i zdrowy wygląd.

Dążymy do tego, aby Insty­tut Kos­me­tologii Image , był rozpoz­nawany w środowisku naszego miasta i trak­towany jako miejsce przy­jazne urodzie i relaksowi.

Naszą misją jest wykony­wanie zabiegów z zakresu kos­me­tologii i medy­cyny este­ty­cznej na najwyższym poziomie.

Staw­iamy przede wszys­tkim na wielo­let­nie doświad­cze­nie, wiedzę i wyjątkowy, ale i indy­wid­u­alny tal­ent naszych pra­cown­ików, który staramy się w sposób ciągły rozwi­jać oraz na wysok­iej jakości kos­me­tyki i nowoczesną aparaturę kos­me­to­log­iczno – medyczną.

Szanu­jemy zdrowie naszych klien­tów, jak i swoje i dlat­ego też sto­su­jemy zasady higieny, dezyn­fekcji i steryl­iza­cji na najwyższym poziomie:

  1. Uży­wamy jed­no­ra­zowej odzieży (stringi, biustonosze, czepki, pel­erynki, klapki, kap­cie, maski, sep­a­ra­tory), rękawic i artykułów higien­icznych (prześcier­adła do depilacji, ściereczki kos­me­ty­czne, ser­wety ‚folie, płatki, paty­czki, chus­teczki, golarki, ręczniki ZZ, szpatułki do depilacji, paski do depilacji).
  2. Artykuły frotte (ręczniki, parea, prześcier­adła, szlafroki) są po każdym klien­cie wymieni­ane i odd­awane do prania.
  3. Narzędzia kos­me­ty­czne są steryl­i­zowane w autok­lawie Auto­hause klasy B, który posi­adamy w swoim Instytucie.
  4. Każde narzędzie jest roz­pakowywane z opakowa­nia steryl­iza­cyjnego przy kliencie.
  5. Wanienka do pedi­cure jest dezyn­fekowana po każdym kliencie.
  6. Tarki do stóp i pil­niki (do zabiegu pedi­cure i man­i­cure) są artykułami jednorazowymi.
  7. Pra­cown­icy są na bieżąco pod­dawani badan­iom lekarskim oraz są zobow­iązani do przestrze­ga­nia zasad higieny (m.in. mycie i steryl­iza­cja rąk przed każdym zabiegiem)
  8. Uni­formy pra­cown­ików są zawsze czyste.
  9. Codzi­en­nie rano przed otwar­ciem, salon jest sprzą­tany i dezynfekowany.

Ta troska o zdrowie i zad­owole­nie z usług wynika z celu jaki nasz zespół wyz­naczył sobie w naszej codzi­en­nej pracy.