log-topnowosc

Kaw­itacja ultra­dźwiękami o niskiej częs­totli­wości – to najnowocześniejsza, niein­wazyjna tech­nolo­gia do ksz­tał­towa­nia linii ciała. Połąc­zona z pod­ciśnie­niem potęguje dodatkowo efekty zabiegowe.

Mech­a­nizm lipokaw­iatcji:

lipokawitacja w podcWysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i limfatyczny.

lipo zabieg

lipo cavi icoWskaza­nia:

Cel­lulit i tkanka tłuszc­zowa (szczegól­nie miejs­cowo zlokali­zowana: tj. uda, pośladki, bio­dra, talia, brzuch i prze­dramiona), obrzęki, wiotkość.

Zalece­nia:

Kilka dni przed zabiegiem, w trak­cie zabiegów i po serii zabiegów:

  • należy wypić 22,5 litra wody min­er­al­nej dziennie,
  • należy ograniczyć spoży­wanie tłuszczów i węglowodanów,
  • nie należy przyj­mować żad­nych leków (anty­bio­tyki, leki prze­ci­w­bólowe, prze­ci­w­gorączkowe itd.),
  • zwięk­szyć akty­wność fizyczną.

Częs­totli­wość wykony­wa­nia zabiegów:

Ciało: od 6 do 12 zabiegów, maksy­mal­nie dwa razy w tygodniu.

Po serii zabiegów należy raz na 3 miesiące wykonać zabieg przy­pom­i­na­jący dla podtrzy­ma­nia efektu.

Ceny zabiegu:

Lp. Cena:
1 Lipokaw­itacja w podciśnieniu 95 PLN

Seria zabiegów:

1

PACK BRONZE - SERIA ZABIEGÓW: 5 + 1 gratis

475 PLN
2

PACK SIL­VER - SERIA ZABIEGÓW: 9 + 2 gratis

855 PLN
3

PACK GOLD - SERIA ZABIEGÓW: 12 + 3 gratis

1140 PLN