lipox 00-bignowosc

Lipo X to nowoczesne urządze­nie wyko­rzys­tu­jące kaw­itację ultra­dźwiękową do zabiegów odchudza­ją­cych. To jedyna niein­wazyjna metoda służąca do lik­widacji miejs­cowo nagro­mad­zonej tkanki tłuszc­zowej i zmniejszenia cellulitu.

Dzi­ałanie urządzenia LIPO X opiera się na efek­cie kaw­itacji, która wyt­wor­zona jest przez falę ultra­dźwiękową o niskiej częs­totli­wości 3040 kHz.

Wysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i limfatyczny.

Wskaza­nia:lipox 03-big

  • Nad­miar tkanki tłuszc­zowej (szczegól­nie miejs­cowo zlokali­zowany tłuszcz: uda, pośladki, bio­dra, talia, brzuch, ramiona)
  • Cel­lulit

Efekty po zab­ie­gach lipokawitacji:

  • Zmi­any w wyglądzie syl­wetki (odpowied­nie wymod­e­lowanie ciała)
  • Zmniejsze­nie obwodów ciała (śred­nio o dwa cen­tym­e­try po jed­nym zabiegu)
  • Zde­cy­dowanie widoczna poprawa stanu skóry
  • Zmniejsze­nie cel­lulitu (z np. 3 stop­nia do 12 stopnia)
  • Zmniejsze­nie blizn i rozstępów

Lipokaw­itacja to tech­nolo­gia o skuteczności potwierd­zonej w nieza­leżnych bada­ni­ach klinicznych.

lipox-a

Cena zabiegu:

Lp. Cena:
1

Lipokaw­itacja – wybrana par­tia ciała: brzuch /​pośladki /​uda

50 min.

95 PLN

Seria zabiegów:

1

PACK BRONZE - SERIA ZABIEGÓW: 5 + 1 gratis

475 PLN
2

PACK SIL­VER - SERIA ZABIEGÓW: 9 + 2 gratis

855 PLN
3

PACK GOLD - SERIA ZABIEGÓW: 12 + 3 gratis

1140 PLN