toptechnology-logonowosc

Kilka słów o aparaturze, którą mamy zaszczyt posi­adać w naszym Instytucie …

Mamy zaszczyt przed­stawić nowoczesną ‚ekskluzy­wną aparaturę, dzięki której można wykonać wiele różnych, skutecznych ter­apii ksz­tał­tu­ją­cych nasze ciało i odmładza­ją­cych skórę. To Lipo Freeze & Frac­tional Rf V8. Jest to wyjątkowo skuteczna aparatura wyko­rzys­tu­jąca wiele tech­nologii takich jak: kri­olipoliza, lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu, masaż pod­ciśnieniowy z RF, frak­cyjna fala radiowa.

Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 to urządze­nie, które w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich zostało nagrod­zone Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

Trochę o his­torii kriolipolizy …

lipofreezePo raz pier­wszy pojaw­iła się w Stanach Zjed­noc­zonych, gdzie dok­tor medy­cyny R. Rox Ander­son i dok­tor medy­cyny Dieter Manstein udowod­nili pod­czas badań klin­icznych, iż pod­skórne komórki tłuszc­zowe są bardziej wrażliwe na dzi­ałanie zimna niż otacza­jące je tkanki. Umier­ają już w tem­per­aturze 0 stopni. Kon­trolowane, umiejętne miejs­cowe chłodze­nie tkanek może spowodować ubytek komórek tłuszc­zowych i utratę pod­skórnego tłuszczu. A co z tym związane, utratę zbęd­nej masy ciała. To odkrycie pomogło opra­cować tech­nologię wyko­rzysty­waną w medy­cynie este­ty­cznej, zwaną kriolipolizą.

Kri­olipoliza

Kri­olipoliza jest najnowszą, sprawd­zoną tech­nologią zapro­jek­towaną do niein­wazyjnego usuwa­nia tkanki tłuszc­zowej za pomocą niskiej tem­per­atury („crio” zimno, „lipo” tłuszcz, i „lisis” roz­pad). Trwale niszczy komórki tłuszc­zowe, a efekty utrzy­mują się bardzo długo. Kri­olipoliza w swo­jej skuteczności bywa porówny­wana z klasy­cznymi zab­ie­gami lipo­sukcji. Dzi­ałanie aparatu opiera się na kon­trolowanym zam­raża­niu komórek tłuszc­zowych i ich roz­padzie pod wpły­wem odpowied­nio niskiej temperatury.

lipo freeze icoSposób dzi­ała­nia:

Spec­jalna głow­ica zostaje przyłożona do obszaru, z którego chcemy pozbyć się tkanki tłuszc­zowej lub doprowadzić do jego wys­muk­le­nia. Następ­nie urządze­nie zasysa tkankę i dokonuje jej ochłodzenia. Dzięki głow­icy zostaje pobrane ciepło z komórek tłuszc­zowych w sposób selek­ty­wny i kon­trolowany. Aby osiągnąć zamier­zony cel roz­padu komórek tłuszc­zowych sto­su­jemy tem­per­aturę od –5 do –10 C. W cza­sie zabiegu zachodzi apop­toza ( obu­mieranie) komórek tłuszc­zowych w wyniku ekspozy­cji na zimno, co prowadzi do uwol­nienia cytokin i innych medi­a­torów stanu zapal­nego. Komórki zapalne stop­niowo trawią zajęte komórki tłuszc­zowe. Odbywa się to w prze­ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy po zabiegu. Lipidy z komórek tłuszc­zowych są powoli uwal­ni­ane i trans­portowane przez układ lim­faty­czny w celu przek­sz­tałce­nia, podob­nie jak to się dzieje z tłuszczem pochodzą­cym z pożywienia.

W rezulta­cie grubość tkanki tłuszc­zowej ulega zmniejsze­niu, a obszar na którym wykony­wany był zabieg ulega wys­muk­le­niu. Redukcja krągłości lipo-freeze-medalzauważalna jest u więk­szości pac­jen­tów po 2 do 4 miesią­cach po zakońc­zonej serii zabiegowej. Przy zachowa­niu zdrowego stylu życia utrata masy ciała jest trwała, podob­nie jak w przy­padku trady­cyjnej lipo­sukcji. Zabieg przeprowadza się w ramach kilku sesji, w zależności od obszaru zabiegowego oraz wielkości depozytów tłuszc­zowych. Czas trwa­nia zabiegu zależy od grubości warstwy tkanki tłuszc­zowej: jeden obszar od 10 do 20 minut. Zale­cany odstęp między kole­jnymi zab­ie­gami: 6 tygodni.

Odczu­cia pac­jenta i reakcja skóry po zabiegu kriolipolizy:

Po wyko­nanym zabiegu na danym obszarze wys­tępuje zacz­er­wie­nie­nie i może wys­tąpić drętwie­nie (chwilowe zaburze­nie wrażli­wości spowodowane dzi­ałaniem niskiej tem­per­atury) obszarów ciała pod­danych zabiegowi, stan ten może się utrzymy­wać do kilku godzin po sesji zabiegowej. W wyjątkowych sytu­ac­jach może pojawić się niewielki krwiak, który w ciągu kilku dni, tygodni uleg­nie resor­pcji. U osób szczupłych, z mało zbitą tkanką i u kobiet po poro­dach, mogą wys­tąpić miejs­cowe przem­roże­nia naskórka, bardzo powierz­chowne. Ustępują one bez śladu po 7 do 30 dni. Bezpośred­nio po zabiegu pac­jent może pod­jąć swą nor­malną akty­wność z uwzględ­nie­niem ograniczenia inten­sy­wnych ćwiczeń fizy­cznych przez okres od 7 do 10 dni.

Wskaza­nia do zabiegu kriolipolizy:

Tkanka tłuszc­zowa zlokali­zowana miejscowo:

 • głównie w okoli­cach talii, brzucha, zewnętrznych części ud, dol­nych pleców, ale także na ramionach, pośladkach.
 • Niewskazane dla pac­jen­tów o nad­wadze przekracza­jącej 10 kg

kobietki

Efekty:

 • Efekt koń­cowy po zabiegu nie jest naty­ch­mi­as­towy ( trzeba czekać, aż orga­nizm pozbędzie się uszkod­zonych pod­czas zabiegu komórek tłuszc­zowych ), gdyż pro­ces usuwa­nia przez orga­nizm uszkod­zonych komórek tłuszc­zowych trwa kilka tygodni.
 • Efekty zaczy­nają być widoczne po upły­wie 4 tygodni (w pełni uwidacz­ni­ają się po upły­wie 3 m-​cy).
 • 2030% redukcji tkanki tłuszc­zowej w zas­sanym obwodzie (1 zabieg). To przekłada się na około 1,5 cm mniej w obwodzie.
 • Efekty uza­leżnione są od: płci (kobi­ety wol­niej i trud­niej tracą masę niż mężczyźni), wieku (po 3540 roku życia spada tempo metab­o­lizmu i usuwa­niu związków pow­stałych z roz­padu tkanki tłuszc­zowej), chorób meta­bol­icznych, które mogą go zakłó­cić (np. choroby tar­czycy, przysadki, leki hor­mon­alne, sterydy itp.)
  Uwaga!
  Ważne jest by nie przy­tyć pod­czas serii zabiegów i w cza­sie oczeki­wa­nia na efekty, ponieważ wtedy nie zaob­ser­wu­jemy zmian.
1-przed 1-po
Przed Po
2-po
Przed Po

Prze­ci­wwskaza­nia:

Przed przys­tąpi­e­niem do zabiegu przeprowad­zona zostaje szczegółowa kon­sul­tacja uwzględ­ni­a­jąca wskaza­nia i prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu.

 • Cukrzyca
 • Padaczka
 • Rozrusznik serca
 • Kri­oglob­u­line­mia
 • Choroba Ray­naud
 • Pokrzy­wka z zimna
 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Zaburzenia pracy nerek
 • Zaburzenia pracy wątroby
 • Miejs­cowe zaburzenia krążenia
 • Miejs­cowe stany zapalne, otwarte rany