revitanowosc

revital-0

Najbardziej skuteczna i bez­pieczna odży­wka sty­mu­lu­jąca wzrost rzęs i brwi na świecie. Efekty i bez­pieczeństwo udowod­nione wielokrot­nymi bada­ni­ami klinicznymi.

Nowa for­muła Revi­ta­Lash ADVANCED gwaran­tuje olśniewa­jące efekty dzi­ała­jąc szy­b­ciej niż kiedykolwiek!

revital-3Wynalazca recep­tury

Wynalazcą recep­tury Revi­ta­Lash jest Dok­tor Michał Brinken­hoff. Był to spec­jalny prezent dla jego żony Gayle, która zachorowała na raka piersi. Agresy­wna chemioter­apia uszkodz­iła jej piękne rzęsy, które stały się rzad­kie i kruche. Inten­sy­wne poszuki­wa­nia naukowe dok­tora Brinken­hoffa i zespołu utal­en­towanych chemików i kos­me­tologów, doprowadz­iły do opra­cow­a­nia takiej recep­tury pro­duktu, dzięki której rzęsy Gayle po okre­sie pię­ciu tygodni zas­tosowa­nia, stały się witalne i piękne. Wkrótce przy­ja­ciele i rodz­ina chcieli poz­nać sekret pięknych rzęs Gayle, która już wiedzi­ała, że ide­alną nazwą dla cud­ownej odży­wki do rzęs, która nadała jej rzę­som pełną wital­ności będzie REVITALASH.

Dziś pro­dukt jest dostępny dla wszys­t­kich kobiet, które chcą mieć piękne rzęsy.

Zaawan­sowana formuła

Nowa bardziej zaawan­sowana i gęsta for­muła powoduje, że odży­wka nie sączy się na powierzch­nię oka i można ją bez­pieczniej aplikować tuż u nasady rzęs. Testy klin­iczne nie wykazują żad­nego wpływu na ciśnie­nie wewnątrz­gałkowe oka ani ostrość widzenia.

Skład najnowszej for­muły Revi­ta­Lash ADVANCED zaw­iera opra­cow­ane przez zespół dok­tora Brinken­hoffa jeszcze bardziej akty­wne molekuły pochod­nych nien­asy­conych kwasów kar­boksy­lowych, wyciągi roślinne m. in. palma sabałowa, żeń-​szeń, zielona herbata, pszenica, nagi­etek lekarski, uzu­pełnione o dzi­ałanie akty­wnych nanopeptydów.

Odży­wka sprawia, że rzęsy stają się spek­taku­larnie dłuższe, grub­sze i piękniejsze w reko­r­dowym cza­sie. W nieza­leżnych bada­ni­ach klin­icznych 90% osób stwierdz­iło, że ich rzęsy wyglą­dają lep­iej, a 97% badanych osób stwierdz­iło poprawę wyglądu swoich rzęs już w ciągu 3 tygodni zas­tosowa­nia Revi­ta­Lash Advanced. Revi­ta­Lash Advanced jest odpowiedzią na marzenia kobiet o pięknych i długich rzęsach w postaci kos­me­tyku o łatwej aplikacji.

revital-2

W Insty­tu­cie Kos­me­tologii Image dostępne są dwie wer­sje tej odżywki:

  • 2 ml opakowanie to kuracja 3 miesięczna
  • 3ml opakowanie to kuracja 6 miesięczna

revital-4

PORAD­NIK EKSPERTA MARKI REVITALASH

1. Jak sto­suje się odży­wkę sty­mu­lu­jącą wzrost rzęs Revi­ta­Lash ADVANCED ?

revital-1Revu­ta­lash ADVANCED sto­suje się na noc po dokład­nym demak­i­jażu, na czystą (umytą wodą z delikat­nym mydłem) i suchą skórę powiek. Niewielką ilość preparatu nanosimy jed­nym pociąg­nię­ciem aplika­tora tuż u nasady rzęs. Można stosować na górną i dolną powiekę oraz brwi. Czekamy aż preparat wchłonie się, oczy­wiś­cie nie pocier­amy oczu i możemy iść spać. W razie dosta­nia się pro­duktu do oczu obfi­cie prze­my­wamy wodą. Pro­dukt zale­cany również po zakońc­zonej chemioter­apii. Odży­wkę można stosować na przedłużone i zagęszc­zone rzęsy, ponieważ nie roz­puszcza kleju.

2. Kiedy widać pier­wsze efekty zas­tosowa­nia Revi­ta­Lash ADVANCED i jak długo prowadzić kurację ?

Bada­nia klin­iczne pokazują znaczną poprawę wyglądu rzęs już po 3 tygod­ni­ach stosowa­nia. Ponad 97% badanych zauważyło znaczną poprawę wyglądu rzęs. Ponad 94% stwierdz­iło, że ich rzęsy stały się bardziej witalne i pełne młodości. Pier­wszy rezul­tat można zaob­ser­wować już po 46 lub 8 tygod­ni­ach, a potem należy kon­tyn­uować kurację do osiąg­nię­cia oczeki­wanych efek­tów. Najbardziej spek­taku­larny efekt osiąga się po 5 miesią­cach codzi­en­nej kuracji, a następ­nie dla podtrzy­ma­nia efektu sto­suje się 24 razy w tygod­niu. Efekty i bez­pieczeństwo dzi­ała­nia zostały udowod­nione przez pięć nieza­leżnych insty­tucji badawczych.

3. Jak najlepiej stosować Revi­ta­Lash ADVANCED aby mieć stale świetny efekt ?

Po kilku­miesięcznej kuracji zaleca się stosowanie odży­wki dwa lub cztery razy w tygod­niu dla podtrzy­ma­nia efektu. Rzęsy rosną i śred­nio wymieni­ają się co trzy miesiące, dodatkowo są w różnym cyklu wzrostu: kata­gen, ana­gen, tel­o­gen. W związku z tym należy podtrzymy­wać efekt kuracji. Aby utrzy­mać efekt (stosowanie 24 razy w tygod­niu) potrzeba śred­nio 1 opakowa­nia 3,5 ml na rok, co w przelicze­niu na miesięczny koszt kuracji wynosi około 25zł.

4. Czy sto­su­jąc kurację Revi­ta­Lash ADVANCED mogę robić hennę rzęs ?

Tak, nie ma żad­nych prze­ci­wwskazań. Po zas­tosowa­niu Revi­ta­Lash rzęsy są moc­niejsze, grub­sze, henną możemy pod­kreślić efekt zas­tosowa­nia RevitaLash.

5. Czy pod­czas kuracji odży­wką Revi­ta­lash ADVANCED mogę wykony­wać codzi­enny makijaż ?

Tak, ponieważ cała kuracja i jej dzi­ałanie odbywa się w nocy.

6. Noszę szkła kon­tak­towe, czy mogę stosować Revi­ta­Lash ADVANCED ?

Stosowane zgod­nie z instrukcją serum Revi­ta­Lash nie dostaje się do oczu i jest bez­pieczny dla osób noszą­cych szkła kontaktowe.

7. Mam przedłużone rzęsy, czy mogę stosować odży­wkę Revi­ta­Lash ADVANCED ?

Tak, w cza­sie noszenia przedłużanych rzęs można stosować odży­wkę Revi­ta­Lash ADVANCED, ponieważ odży­wka nie roz­puszcza kleju.

8. Mam mak­i­jaż per­ma­nentny, czy mogę stosować odży­wkę RevitaLash ?

Revi­ta­Lash ADVANCED można stosować na mak­i­jaż per­ma­nentny. Jed­nak zaraz po wyko­na­niu mak­i­jażu per­ma­nent­nego zaleca się odczekanie dwóch tygodni przed przys­tąpi­e­niem do kuracji odży­wką Revi­ta­Lash, po zupełnym zago­je­niu skóry.

9. Czy w cza­sie ciąży i karmienia można stosować odży­wkę Revi­ta­Lash ADVANCED ?

Pro­du­cent nie prowadził badań na kobi­etach w ciąży i matkach karmią­cych. W związku z powyższym pole­camy zas­tosowanie pro­duktu już po tym okre­sie lub kon­sul­tację z lekarzem prowadzącym.

10. Czy w cza­sie chemioter­apii mogę rozpocząć kurację odży­wką Revi­ta­Lash ADVENCED ?

Zale­camy stosowanie pro­duktu po zakońc­zonej chemioter­apii, ponieważ bada­nia klin­iczne pro­duktu nie obe­j­mują osób w trak­cie chemioter­apii. Osoby będące w trak­cie chemioter­apii powinny kon­sul­tować zas­tosowanie nowych pro­duk­tów z lekarzem prowadzącym.

11. Jaki jest skład odży­wki Revi­ta­Lash ADVANCED ?

Skład najnowszej for­muły Revi­ta­Lash ADVANCED zaw­iera opra­cow­ane przez zespół dok­tora Brinken­hoffa jeszcze bardziej akty­wne molekuły pochod­nych nien­asy­conych kwasów kar­boksy­lowych, wyciągi roślinne m.in. palma sabałowa, żeń-​szeń, zielona herbata, pszenica, nagi­etek lekarski, uzu­pełnione o dzi­ałanie akty­wnych nanopep­ty­dów. Dzi­ała­nia Revi­ta­Lash ADVANCED jest potwierd­zone przez 5 nieza­leżnych insty­tutów badaw­czych. Revi­ta­Lash jest przetestowany der­ma­to­log­icznie, aler­go­log­icznie i okulisty­cznie. Pro­dukty marki Revi­ta­Lash nie są testowane na zwierzę­tach. W Polsce Revi­ta­Lash został również przetestowany z sukce­sem przez najlep­sze kliniki medy­cyny este­ty­cznej, reprezen­towane przez auto­ry­tety medy­czne oraz przez osoby po chemioter­apii. Marka Revi­ta­Lash jest rekomen­dowana przez cer­ty­fikowanych lekarzy medy­cyny este­ty­cznej oraz Fed­er­ację Sto­warzyszeń „Amazonki”.