przedluzanie rzesnowosc

Chcesz mieć osza­łami­a­jąco długie, grube i pod­krę­cone rzęsy bez tus­zowa­nia? Chcesz by Twoje spo­jrze­nie nabrało głębi? Chcesz kusić spojrzeniem?

Jeśli tak to z pewnoś­cią zabieg dla Ciebie!

czy­taj więcej…

revitacare cytocarenowosc

Mezoter­apia igłowa w odmładza­niu skóry ! Zas­tosowanie preparatu Cyto­care wspo­maga odży­wianie komórek skóry, nadaje skórze młody wygląd i opóź­nia pro­cesy starzenia.

czy­taj więcej…

frakcjonowanie - magic rf

nowosc

MAGIC RFNAJNOWSZA TECH­NOLO­GIA Z WYKO­RZYS­TANIEM FAL RADIOWYCH ORAZ KURACJĄ LED

Frak­cyjny mikroigłowy RF to tech­nolo­gia z wyko­rzys­taniem fal radiowych w nowej abla­cyjnej aplikacji. To alter­natywa do zabiegów laserowych !

czy­taj więcej…

lipofreezenowosc

Kri­olipoliza jest najnowszą, sprawd­zoną tech­nologią zapro­jek­towaną do niein­wazyjnego usuwa­nia tkanki tłuszc­zowej za pomocą niskiej tem­per­atury. Trwale niszczy komórki tłuszc­zowe, a efekty utrzy­mują się bardzo długo.

czy­taj więcej…

infuzja tlenowanowosc

Infuzja tlenowa to nowoczesna, niein­wazyjna i bardzo skuteczna metoda odmładza­nia i regen­erowa­nia skóry. Wykony­wana jest spec­jal­isty­czną aparaturą, wyko­rzys­tu­jącą dwie tech­nolo­gie jednocześnie:

1. Tech­nologię hiper­barycznego tlenu ( ter­apię czystym tlenem)
2. Wprowadzanie głęboko w skórę sub­stancji aktywnych

czy­taj więcej…

medi pro titaniumnowosc

Mezoter­apia mikroigłowa dermoestetyczna.

MIKRO­N­AKŁUWANIE TO recepta na młodą, zad­baną skórę !

Istotą zabiegu jest tworze­nie w skórze mikro­n­akłuć, których funkcją jest zapoc­zątkowanie szeregu pro­cesów regen­er­a­cyjnych oraz zwięk­sze­nie prze­puszczal­ności skóry dla skład­ników akty­wnych zawartych w kos­me­tykach. Pow­sta­jące w cza­sie zabiegu mikrouszkodzenia pobudzają podzi­ały komórkowe w obrę­bie warstwy pod­stawnej naskórka oraz fibrob­lasty do syn­tezy kolagenu.

czy­taj więcej…

peeliing-peptydowynowosc

Boisz się Botoxu?

Pole­camy peel­ing pep­ty­dowy ! Twoja skóra będzie gładka, a zmarszczki spły­cone! To innowa­cyjna for­muła peelingu chemicznego, łącząca dzi­ałanie kwasów owocowych z neu­ropep­ty­dami, nazwana „Alter­natywą Botoxu”.

czy­taj więcej…

peeling-dyniowynowosc

Nowoczesne spo­jrze­nie na lecze­nie skóry. Niespo­tykany doty­chczas w preparat­ach wyciąg z dyni został doce­niony przez amerykańs­kich naukowców.

Jest on oparty na kwasie glikolowym, mlekowym i sal­i­cy­lowym, co daje doskon­ałe efekty w ter­apii wspo­ma­ga­jącej lecze­nie trądziku pospo­litego, niedoskon­ałości z nim związanych oraz fotostarzenia.

czy­taj więcej…

revitanowosc

PIĘKNE, DŁUGIE RZĘSYTO JEST MOŻLIWE !!!

JUŻ U NAS SUPER SKUTECZNA ODŻYWKA !!!

REVI­TA­LASH ADVANCED TO ŚWIA­TOWY LIDER W STY­MU­LACJI WZROSTU RZĘS I BRWI.

czy­taj więcej…

lipox 00-bignowosc

Lipo X to nowoczesne urządze­nie wyko­rzys­tu­jące kaw­itację ultra­dźwiękową do zabiegów odchudzających.

To jedyna niein­wazyjna metoda służąca do lik­widacji miejs­cowo nagro­mad­zonej tkanki tłuszc­zowej i zmniejszenia cellulitu.

czy­taj więcej…

eliteshape-1nowosc

Innowa­cyjna tech­nolo­gia naresz­cie dostępna w Image !!!

Nie chirur­giczne mod­e­lowanie syl­wetki i uję­dr­ni­anie skóry Elite­Shape © to innowa­cyjna metoda, dzięki której osiągamy spek­taku­larne efekty w postaci redukcji cel­lulitu, zmniejszenia obwodów ciała, poprawy napię­cia i wygładzenia skóry.

czy­taj więcej…

01nowosc

Innowa­cyjna tech­nolo­gia do frakcjonowa­nia skóry i wprowadza­nia akty­wnych składników.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kos­me­to­log­icznej. To wyjątkowo skuteczna tech­nolo­gia pozwala­jąca na frakcjonowanie (nakłuwanie) skóry mikroigłami.

czy­taj więcej…