mikroiglowaInnowa­cyjna tech­nolo­gia do frakcjonowa­nia skóry i wprowadza­nia akty­wnych składników.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kos­me­to­log­icznej. To wyjątkowo skuteczna tech­nolo­gia pozwala­jąca na frakcjonowanie (nakłuwanie) skóry mikroigłami.

Dzięki temu pow­stają w naskórku „mikro­tunele”, które pozosta­jąc otwarte przez krótką chwilę, dają możli­wości głębok­iego wprowadzenia wybranych preparatów o właś­ci­woś­ci­ach określonych przez potrzeby skóry. Poza tym mikro nakłuwanie powoduje pow­stawanie mini mikro urazów, które prowokują skórę do reakcji napraw­czych, będą­cych pod­stawą odnowy tkanek.

Dzi­ałanie mezoter­apii mikroigłowej:

 • Sty­mu­lacja naskórka (inten­sy­wna, ale ściśle kontrolowana)
 • Naty­ch­mi­as­towy i opty­malny trans­port akty­wnych sub­stancji w głąb skóry
 • Reak­tywacja wszys­t­kich funkcji skóry
 • Polep­sze­nie pro­cesów samon­apraw­czych skóry
 • Regen­er­acja
 • Sty­mu­lacja pro­dukcji kola­genu i elastyny

Efekty po zabiegu:

 • Redukcja zmarszczek
 • Zwięk­sze­nie elasty­czności skóry
 • Odmłodze­nie i rozświ­etle­nie skóry
 • Wzmoc­nie­nie odporności tkanki łącznej
 • Poprawa owalu twarzy
 • Zmniejsze­nie blizn i rozstępów

Mezoter­apia mikroigłowa frak­cyjna to zabieg całkowicie bez­pieczny dla pac­jenta. Nie ogranicza jego codzi­en­nej aktywności.