ibcnINNOWA­CYJNA TECH­NOLO­GIA DO FRAKCJONOWA­NIA SKÓRY I WPROWADZA­NIA AKTY­WNYCH SKŁADNIKÓW.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kosmetologicznej.

Istotą zabiegu jest tworze­nie w skórze mikro­n­akłuć, których funkcją jest zapoc­zątkowanie szeregu pro­cesów regen­er­a­cyjnych oraz zwięk­sze­nie prze­puszczal­ności skóry dla skład­ników akty­wnych zawartych w kos­me­tykach. Pow­sta­jące w cza­sie zabiegu mikrouszkodzenia, o głębokości zależnej od dłu­gości zas­tosowanych igieł, pobudzają podzi­ały komórkowe w obrę­bie warstwy pod­stawnej naskórka, pobudzają fibrob­lasty do syn­tezy kola­genu oraz glikoza­minog­likanów. Powoduje to wzrost grubości żywych warstw naskórka i zwięk­sze­nie wyt­warza­nia lipidów cementu międzykomórkowego oraz skład­ników NMF-​u, czego efek­tem jest poprawa naw­ilże­nia skóry. Efek­tem tych pro­cesów jest wygładze­nie zmarszczek, blizn i rozstępów oraz zwięk­sze­nie jędrności skóry. W cza­sie zabiegu pow­staje około 700 000 mikrokanalików, stanow­ią­cych prze­jś­cia dla sub­stancji akty­wnych, których zdol­ność wnika­nia zwięk­sza się o około 3000 razy w porów­na­niu z aplikacją kremu.

mesorollerW Insty­tu­cie kos­me­tologii Image posi­adamy dwie tech­nolo­gie do zabiegu mezoter­apii mikroigłowej. Zabieg można wykonać spec­jal­isty­cznym urządze­niem Meso Penem Tri – M lub też za pomocą Meso Rol­era Medi Pro Titanum Medbeauty.

Med­beauty Medi-​Pro Tita­nium Derma Roller z 540 cie­ni­ut­kich igiełek tytanowych. Igiełki są bardzo pre­cyzyjnie wyko­nane, nie spraw­iają dyskom­fortu na skórze pod­czas stosowania.

Meso Pen Tri – M – to wysok­iej jakości aparatura, która posi­ada opaten­towany, zin­te­growany sys­tem igieł z nasadką ( tzw, kardridż). Zapew­nia on zachowanie najwyższych stan­dardów bez­pieczeństwa i higieny. Wewnętrzna mem­brana utrzy­muje igłę w steryl­nej czys­tości. Końcówki TRI-​M wyko­nane są ze stali nierdzewnej pokry­tej z zewnątrz sre­brem powodu­ją­cym dzi­ałanie antyalergiczne.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Mezoter­apia mikroigłowa > czy­taj więcej…