r5METODA OPARTA NA NAUKOWYCH BADA­NI­ACH MEDY­CZNYCH I KOSMETOLOGICZNYCH !

Res­o­lu­tion 5 ® jest urządze­niem, dzięki któremu możemy cofnąć czas, bez korzys­ta­nia z inwazyjnych metod, takich jak chirur­gia plastyczna.

Res­o­lu­tion 5 ® to wyjątkowa , ekskluzy­wna kom­bi­nacja tech­no­log­iczna, która pomaga usunąć wszelkie oznaki starzenia i zapewnić przy tym maksy­malny komfort.

Res­o­lutin 5 ® to urządze­nie wyko­rzys­tu­jące różnego rodzaju technologie:

 • elek­tro­po­rację
 • ultra­dźwięki
 • ter­apię światłem LED
 • masaż endo­der­miczny
 • laser biosty­mu­la­cyjny

Res­o­lu­tion 5 ® stosowany jest w przypadku:

 • braku elasty­czności skóry
 • odwod­nienia skóry
 • starzenia się skóry ( lik­widacja zmarszczek, silna regeneracja)
 • blizn
 • trądzika pospo­litego
 • tłus­tości skóry
 • cel­lulite
 • nad­mi­aru tkanki tłuszczowej

Elek­tro­po­racja

To rodzaj mezoter­apii, bez uży­cia igieł, bezbolesnej oraz niesły­chanie skutecznej !

To zjawisko fizy­czne zachodzące w błonach komórkowych i w warst­wie rogowej, dzięki któremu następuje otworze­nie nowych dróg wprowadza­nia akty­wnych skład­ników pod wpły­wem określonych impul­sów elektrycznych.

Dzięki elek­tro­po­racji zwięk­sza się prze­puszczal­ność skóry :

 • zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do warstwy rogowej
 • zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do naskórka
 • zwięk­sza się pen­e­tracja sub­stancji akty­wnych do skóry właściwej

Ultra­dźwięki

Dzięki głow­icy ultra­dźwiękowej stosowanej w urządze­niu Res­o­lu­tion 5 ® każda skóra będzie dokład­nie oczyszc­zona i pro­fesjon­al­nie przy­go­towana do zabiegu elek­tro­po­racji. Fale ultra­dźwiękowe rozbiją warstwy rogowe naskórka, usuną martwe komórki skóry, uwol­nią pory od nad­mi­aru łoju, bak­terii, sub­stancji toksy­cznych, jak również poprawią mikrokrąże­nie. Pozostawią naszą skórę gładką, elasty­czną i odświeżoną.

Masaż endo­der­miczny

To nowa, opaten­towana zasada masażu próżniowego. Doty­chcza­sowe wyniki udowad­ni­ają, że jest to jedna z najbardziej zaawan­sowanych i nowoczes­nych ter­apii leczenia w przy­padku niedoskon­ałości spowodowanych przez degradację włókien kolagenowych, sta­gnację żył lim­faty­cznych (charak­terysty­cznych przy pow­stawa­niu celulitu).

Ter­apia światłem LED

Lampa LED to światło młodości. To źródło energii o niskiej inten­sy­wności zupełnie niein­wazyjne. Ter­apia LED dzi­ała w sposób nat­u­ralny (fizjo­log­iczny). Polega na dostar­cze­niu energii komórkom. Odd­zi­ały­wuje na organelle komórkowe, które maja zdol­ność przek­sz­tał­ca­nia energii świ­etl­nej w ATP (swoistą energię komórkową niezbędną do jej pro­cesów życiowych).

Dzięki ter­apii światłem LED uzysku­jemy:

 • odmłodze­nie skóry (znakomity efekt uję­dr­ni­a­nia, zmniejsze­nie ilości zmarszczek)
 • lecze­nie cel­lulitu (pod wpły­wem LED komórki lep­iej usuwają nad­miar wody jak i pro­dukty przemi­any materii – na poziomie komórkowym – daje to znakomite dzi­ałanie drenujące)
 • lecze­nie stanów zapal­nych skóry (przez swój wpływ na medi­a­tory reakcji zapal­nych przyspiesza wszelkie pro­cesy goje­nia skóry).

Więcej infor­ma­cji:

Medi Cos­met­ica > Mezoter­apia bezigłowa R5 > czy­taj więcej…