r5plus

Metoda oparta na naukowych bada­ni­ach medy­cznych i kosmetologicznych !!!!

Każdy z nas prag­nie wiecznie być młodym. Prag­nie wyglą­dać świeżo, mieć uję­drnioną i dobrze naw­ilżoną skórę.

Mezoter­apia bezigłowa R5 Plus to zabieg aparatur­owy, dzięki któremu możemy cofnąć czas, bez korzys­ta­nia z inwazyjnych metod, takich jak chirur­gia plastyczna.

To wyjątkowa, ekskluzy­wna kom­bi­nacja tech­no­log­iczna, która pomaga usunąć wszelkie oznaki starzenia i zapewnić przy tym maksy­malny komfort.

W tym zabiegu wyko­rzys­tuje się wiele innowa­cyjnych tech­nologii jednocześnie:

  • Elek­tro­po­rację ( tzw. mezoter­apię bezigłową)
  • Ultra­dźwięki
  • Ter­apię światłem LED
  • Endo­masaż
  • Laser biosty­mu­la­cyjny

Mezoter­apia bezigłowa R 5 Plus to zabieg bez uży­cia igieł, bezbolesny i niezwykle skuteczny. Dzięki spec­jal­isty­cznym impu­som elek­trycznym zwięk­szamy prze­puszczal­ność skóry i wprowadzamy akty­wne bio­log­icznie sub­stancje w głąb skóry (na poziom skóry właściwej).

Zabieg mezoter­apii bezigłowej R5 Plus zale­cany jest w przypadku:

  • Braku elasty­czności skóry
  • Odwod­nienia skóry
  • Starzenia się skóry (lik­widacja zmarszczek, silna regeneracja)

Częs­totli­wość wykony­wa­nia zabiegów:

Zabieg można wykony­wać poje­dynczo lub w serii. Sug­erowana częs­totli­wość 46 zabiegów co 7 dni.