med-oczyPielę­gnacja o najwyższej jakości !!!

Nowa pro­ce­dura odnowy skóry !!!

Jest to spec­jal­isty­czny pro­gram stwor­zony przez mgr kos­me­tologa i lekarza medy­cyny este­ty­cznej z Insty­tutu Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „Image” dla potrzeb każdej skóry z różnego rodzaju problemami.

To bardzo dogłębne i inten­sy­wne czyszcze­nie skóry z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń: zaskórników, grudek, prosówek, krostek. Przed zabiegiem czyszczenia usuwane są obu­marłe komórki naskórka za pomocą mikro­der­mabrazji medy­cznej, bądź pilingu chemicznego medy­cznego. (metoda ta jest dobier­ana indy­wid­u­al­nie do prob­lemu przez spec­jal­istę: mgr kosmetologa).

Następ­nie stosowny jest peel­ing kaw­ita­cyjny o bardzo dużej mocy. W wyniku wibracji ultra­dźwiękowej o wysok­iej częs­totli­wości wzrasta metab­o­lizm komórek, roz­drab­ni­ane są wszelkie zwap­nienia, przyspies­zone jest krąże­nie krwi, zwięk­sza się usuwanie zbęd­nych pro­duk­tów przemi­any materii, akty­wowane są różne enzymy w komórkach. Usuwanie zanieczyszczeń i martwych komórek prze­b­iega bez­piecznie i szybko.

Po usunię­ciu zanieczyszczeń zas­tosowany jest laser biosty­mu­la­cyjny . Lik­widuje on bak­terię beztlenową P.Acnes odpowiedzialną za pow­stawanie trądziku pospo­litego (Acne Vul­garis) oraz przyspiesza pro­ces goje­nia się skóry, pobudza także fibrob­lasty (komórki skóry ) do pro­dukcji kola­genu i elastyny, wspo­maga lecze­nie blizn potrądzikowych.

Na zakończe­nie zabiegu aplikowana jest na skórę maska algowa (glinka zielona lub maseczka hydrożelowa z węglem drzewnym) . Ma ona za zadanie wyreg­u­lować pracę gruc­zołów łojowych bądź rewela­cyjnie naw­ilżyć i odmłodzić każdy rodzaj cery.

Niewąt­pliwą zaletą zabiegu jest to, że jest on bezbolesny, prosty, trwa krótko i po jego wyko­na­niu pac­jent nie jest wyłąc­zony z życia codziennego.

UWAGA!!!

Oczyszczanie medy­czne to zabieg wykony­wany tylko przez mgr kosmetologa.