klasycznyW tym rodzaju masażu wykonuje się bodźce mechan­iczne w celu leczenia zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych. Dzi­ałanie masażu można podzielić na miejs­cowe i ogólne. Dzi­ałanie lokalne obser­wu­jemy, kiedy wywołane masażem tar­cie powoduje wyt­warzanie ciepła, które z kolei wpływa na rozsz­erze­nie naczyń krwionośnych. Więk­szy przepływ krwi przez mięśnie przyspiesza dostar­cze­nie do nich sub­stancji odży­w­czych, a jed­nocześnie uspraw­nia wydalanie pro­duk­tów przemi­any materii.

Dzi­ałanie ogólne masażu doty­czy sty­mu­lacji układu ner­wowego. Do tech­nik wyko­rzysty­wanych w masażu klasy­cznym zal­iczamy: głaskanie, rozcieranie, ugni­atanie, wibrację, roztrząsanie i wyciskanie. W zależności od rodzaju zas­tosowanych tech­nik, masaż może wpły­wać na układ ner­wowy uspoka­ja­jąco ( głaskanie, wibracja) lub pobudza­jąco (ugni­atanie, oklepywanie).

Przykłady pozy­ty­wnego dzi­ała­nia masażu klasycznego:

  • usuwanie obu­marłych komórek naskórka
  • wzmoc­nie­nie czyn­ności wydziel­niczej gruc­zołów łojowych i potowych
  • zwięk­sze­nie zdol­ności mięśni do pracy i pod­niesie­nie ich napięcia
  • zwięk­sze­nie elasty­czności i wytrzy­małości aparatu więzadłowego, a zatem stop­nia ruchomości stawu
  • pobudze­nie układów: krwionośnego i lim­faty­cznego ( co powoduje lik­widację objawów zas­toinowych, a także wchła­ni­anie obrzęków)
  • usprawnie­nie dzi­ała­nia układu oddechowego
  • poprawa traw­ienia i przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych, a także przyspiesze­nie wydala­nia nies­traw­ionych produktów
  • poprawa czyn­ności fil­tra­cyjnej nerek i wydala­nia sub­stancji przemi­any materii w postaci moczu
  • przyspiesze­nie pro­cesów bio­chemicznych zachodzą­cych w naszym organizmie

Poza tym masaż klasy­czny wpływa pozy­ty­wnie na psy­chikę, daje uko­je­nie ner­wom i usuwa uczu­cie zmęczenia.

Masaż klasy­czny można wykonać jako masaż częś­ciowy (do 30 min.), bądź całkow­ity (60 min.).