lipo-xLIPO X TO NOWOCZESNE URZĄDZE­NIE WYKO­RZYS­TU­JĄCE KAW­ITACJĘ ULTRA­DŹWIĘKOWĄ DO ZABIEGÓW ODCHUDZA­JĄ­CYCH.

To jedyna niein­wazyjna metoda służąca do lik­widacji miejs­cowo nagro­mad­zonej tkanki tłuszc­zowej i zmniejszenia cellulitu.

Dzi­ałanie urządzenia LIPO X opiera się na efek­cie kaw­itacji, która wyt­wor­zona jest przez falę ultra­dźwiękową o niskiej częs­totli­wości 3040 kHz.

Wysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i limfatyczny.

lipo-x2Wskaza­nia:

  • nad­miar tkanki tłuszc­zowej (szczegól­nie miejs­cowo zlokali­zowany tłuszcz: uda, pośladki, bio­dra, talia, brzuch, ramiona)
  • cel­lulit

Efekty po zab­ie­gach lipokawitacji:

  • zmi­any w wyglądzie syl­wetki (odpowied­nie wymod­e­lowanie ciała)
  • zmniejsze­nie obwodów ciała (śred­nio o dwa cen­tym­e­try po jed­nym zabiegu)
  • zde­cy­dowanie widoczna poprawa stanu skóry
  • zmniejsze­nie cel­lulitu (z np. 3 stop­nia do 12 stopnia)
  • zmniejsze­nie blizn i rozstępów
  • Lipokaw­itacja to tech­nolo­gia o skuteczności potwierd­zonej w nieza­leżnych bada­ni­ach klinicznych.

Więcej informacji:

Medi Spa > Lipokaw­itacja > czy­taj więcej…