toptechnology-logoMamy zaszczyt przed­stawić nowoczesną ‚ekskluzy­wną aparaturę, dzięki której można wykonać wiele różnych, skutecznych ter­apii ksz­tał­tu­ją­cych nasze ciało i odmładza­ją­cych skórę. To Lipo Freeze & Frac­tional Rf V8. Jest to wyjątkowo skuteczna aparatura wyko­rzys­tu­jąca wiele tech­nologii takich jak: kri­olipoliza, lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu, masaż pod­ciśnieniowy z RF, frak­cyjna fala radiowa.

Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 to urządze­nie, które w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich zostało nagrod­zone Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

lipofreezeKri­olipoliza

Kri­olipoliza jest najnowszą, sprawd­zoną tech­nologią zapro­jek­towaną do niein­wazyjnego usuwa­nia tkanki tłuszc­zowej za pomocą niskiej tem­per­atury („crio” zimno, „lipo” tłuszcz, i „lisis” roz­pad). Trwale niszczy komórki tłuszc­zowe, a efekty utrzy­mują się bardzo długo. Kri­olipoliza w swo­jej skuteczności bywa porówny­wana z klasy­cznymi zab­ie­gami lipo­sukcji. Dzi­ałanie aparatu opiera się na kon­trolowanym zam­raża­niu komórek tłuszc­zowych i ich roz­padzie pod wpły­wem odpowied­nio niskiej temperatury.

Lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu

lipo-freeze-medalKaw­itacja ultra­dźwiękami o niskiej częs­totli­wości – to najnowocześniejsza, niein­wazyjna tech­nolo­gia do ksz­tał­towa­nia linii ciała. Połąc­zona z pod­ciśnie­niem potęguje dodatkowo efekty zabiegowe.

Mech­a­nizm lipokaw­iatcji:

Wysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i limfatyczny.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Spa > Kri­olipoliza > czy­taj więcej…

Medi Spa > Lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu > czy­taj więcej…