e-lightIPLŚWIATŁO DLA PIĘKNA TWO­JEJ SKÓRY !

Urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

Opis tech­nologii:

IPL TOP LASER to najnowszej gen­er­acji tech­nolo­gia E –Light (ener­gia świ­etlna, potę­gowana przez dzi­ałanie fali radiowej RF) dostępna na rynku kos­me­tologii i medy­cyny. To wysok­iej klasy urządze­nie, które pozwala na lecze­nie sze­rok­iego wach­larza roz­maitych prob­lemów skórnych. Zabiegi wykony­wane przy uży­ciu IPL TOP LASER są wyjątkowo bez­pieczne, skuteczne, zapew­ni­ają dłu­gotr­wały efekt.

zloty medalAparatura IPL — umożli­wia przeprowadze­nie skutecznych, trwałych i bez­piecznych zabiegów:

 • usuwa­nia na trwałe owłosienia
 • usuwa­nia przebarwień
 • leczenia trądziku pospolitego
 • lecze­nie trądziku różowatego
 • zamykanie naczyń krwionośnych
 • fotood­mładza­nia skóry

IPL gwaran­tuje dostar­cze­nie więk­szej ilości energii do skóry, nie uszkadza przy tym jej powierzchni.

Impulsy światła o odpowied­nich para­me­trach docier­ają do skóry w ułamkach sekund. Dzi­ałają niszcząco na nad­miar melaniny, bądź hemoglobiny.

TRWAŁA DEPILACJA LASEROWA IPL

Światło lasera IPL emi­tuje łagodną wiązkę promieni (nie wpływa na funkcje orga­nizmu) przenika­jącą przez skórę, aż do mieszka włosowego, niszcząc bezpowrot­nie cebulkę. Nie powoduje uszkodzenia skóry !

Dla osiąg­nię­cia trwałych efek­tów potrzeb­nych jest kilka zabiegów w odstę­pach 48 tygod­niowych. Po każdym z nich ilość i obję­tość włosów ulega znacznej redukcji, a ich wzrost jest dużo wol­niejszy, nie mniej jed­nak ich lik­widacja wymaga powtórzeń.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Depilacja laserowa > czy­taj więcej…

Przeło­mowe osiąg­nię­cie w kos­me­tologii i medy­cynie estetycznej.

Jest to zabieg pole­ga­jący na odmłodze­niu przy pomocy światła. Uży­wane do tego celu światło o odpowied­niej dłu­gości fali (tech­nolo­gia IPL), które pobudza komórki skóry właś­ci­wej do pro­dukcji kola­genu. Jed­nocześnie dochodzi do skra­ca­nia i prze­bu­dowa­nia włókien kolagenowych. Fotood­mładzanie składa się z serii 46 zabiegów, wykony­wanych raz w miesiącu. Dzięki nim zmienia się jakość skóry. Każdy kole­jny zabieg fotood­mładza­nia wykony­wany jest na innej głębokości, co po zakończe­niu całej serii daje pełny efekt.

Światło emi­towane przez laser IPL usuwa wszys­tkie niepożą­dane zmi­any na skórze, które pow­stały na skutek dzi­ała­nia upływu czasu, słońca i /​lub chorób skóry.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe fotood­mładzanie > czy­taj więcej…

ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH IPL

Ener­gia świ­etlna IPL jest pochła­ni­ana przez czer­wony bar­wnik krwi – hemo­glo­binę i zamieni­ana na ciepło, pod­nosząc tem­per­aturę krwi. Gdy krew osiąg­nie wystar­cza­jącą tem­per­aturę następuje koag­u­lacja i zniszcze­nie ściany naczy­nia, które po pewnym cza­sie jest usuwane z organizmu.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • zmi­any naczyniowe
 • teleang­iek­tazje – posz­er­zone naczy­nia na skórze twarzy i nóg
 • naczy­ni­aki wrod­zone (naczy­ni­aki płaskie)

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe zamykanie naczyń > czy­taj więcej…

USUWANIE PRZE­BAR­WIEŃ IPL

Światło lasera IPL wybiór­czo pochła­ni­ane jest przez melan­inę, pod­grzewa komórki zaw­ier­a­jące bar­wnik powodu­jąc ich zniszczenie.

Najlep­sze efekty uzysku­jemy w leczeniu:

 • Piegów
 • prze­bar­wień posłonecznych, polekowych
 • ostudy

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe usuwanie prze­bar­wień > czy­taj więcej…

LECZE­NIE TRĄDZIKU POSPO­LITEGOIPL

Światło IPL niszczy szy­bko nam­naża­jące się bak­terie odpowiedzialne za zmi­any zapalne w trądziku dzi­ała podob­nie do anty­bio­tyków, które stosowane miejs­cowo lub ogól­nie mogą jed­nak wywoły­wać szereg objawów niepożą­danych niszcząc wątrobę i żołądek).

Bada­nia przeprowad­zone w wielu ośrod­kach na świecie wykazały osiąg­nię­cie trzy razy szyb­szych efek­tów leczenia sys­te­mem IPL, niż w przy­padku trady­cyjnych metod (wyraźna poprawa zmian – 6080 % — po serii naświ­et­lań przeprowad­zonych w ciągu 34 miesięcy). Bardzo spek­taku­larne efekty uzyskuje się w lecze­niu ta metodą trądziku za zmi­anami ropnymi.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe usuwanie trądzika pospo­litego > czy­taj więcej…

LECZE­NIE TRĄDZIKU RÓŻOWA­T­EGOIPL

Lecze­nie polega na serii naświ­et­lań laserem IPL obszarów dotknię­tych trądzikiem. Zabiegi wykony­wane są co 34 tygod­nie, aż do osiąg­nię­cia znaczącej poprawy. Długie prz­erwy między zab­ie­gami nie zmieni­ają skuteczności leczenia, lecz jedynie je wydłużają. Jest to seria około 45 naświ­et­lań. Bezpośred­nio po zabiegu następuje zacz­er­wie­nie­nie i obrzęk, które mijają po kilku dniach.

Seria zabiegów powoduje znaczne zmniejsze­nie zacz­er­wie­nienia skóry i wszelkiego rodzaju dolegli­wości związanych z trądzikiem różowatym. Jed­nak jeśli jest taka potrzeba to serię należy powtórzyć np. za pół roku.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe usuwanie trądzika różowa­t­ego > czy­taj więcej…