syneronLASER DIODOWY SYNERON TO LASER WYKO­NANY W TECH­NOLOGII ELOS (ELECTRO-​OPTICAL SYNERGY).

Jak dzi­ała tech­nolo­gia elos™?

Tech­nolo­gia elos ™ polega na syn­ergii energii, czyli równoczes­nym podawa­niu światła i prądu RF. Ener­gia światła pod­grzewa w zależności od dłu­gości fali odpowied­nią tkankę (np. naczy­nia krwionośne lub włos). Prąd RF przepły­wa­jąc przez skórę wybiera drogę przez tkanki wcześniej pod­grzane światłem (cieple­jsza tkanka ma mniejszy opór elek­tryczny) i je selek­ty­wnie dogrzewa. Przepływ prądu nie jest zależny od ilości melaniny w skórze, dzięki czemu jej zawartość nie stanowi bari­ery ogranicza­jącej sumaryczną energię aplikowaną w trak­cie zabiegu.

Laser diodowy Elos ™ w porów­na­niu z pro­dukowanymi doty­chczas tech­nolo­giami laserowymi umożliwia:

  • syneron2znaczne zwięk­sze­nie skuteczności zabiegu ( możli­wość aplikacji wyższych energii)
  • zmniejsze­nie ograniczeń ( np. włosy jaśniejsze, opalona skóra)
  • kon­trolę tem­per­atury skóry – Active Der­mal Monitoring ™
    • wyko­nanie unikalnych procedur:zamykanie czer­wonych I niebies­kich naczyń na twarzy I nogach o śred­nicy od 0,254 mm
    • usuwanie owłosienia
    • kom­plek­sowe usuwanie objawów starzenia skóry twarzy i ciała

ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH NA TWARZY I NOGACH DO 4 MM

Ener­gia lasera absorbowana jest na drodze selek­ty­wnej fototer­molizy, przez hemo­glo­binę w posz­er­zonych naczy­ni­ach. Ener­gia prądu RF prze­wod­zona przez skórę dogrzewa naczynie do tem­per­atury, która je niszczy. Tech­nolo­gia ta jest pod­stawą bez­piecznego i efek­ty­wnego usuwa­nia zmian naczyniowych na twarzy i nogach.

Więcej infor­ma­cji :

Medi Estet­ica > Laserowe zamykanie naczyń krwionośnych > czy­taj więcej…

LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA

Pod­czas zabiegu głow­ica ter­apeu­ty­czna schładza skórę zabez­piecza­jąc naskórek przed prze­grzaniem. Następ­nie impuls światła selek­ty­wnie pod­grzewa łodygę włosa zaw­ier­a­jącą melan­inę, a łodyga odd­aje ciepło do mieszka włosowego. Prąd RF płynąc przez skórę wyko­rzys­tuje różnicę w oporze tkanki i opły­wa­jąc łodygę bezpośred­nio dogrzewa mieszek włosowy.

Więcej infor­ma­cji :

Medi Estet­ica > Depilacja laserowa > czy­taj więcej…

LASEROWE USUWANIE ZMARSZCZEK

Światło lasera i prąd RF prze­ci­wdzi­ałają wiotcze­niu skóry. Dzi­ałają w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty ( komórki skóry) do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Laserowe usuwanie zmarszczek > czy­taj więcej…