biostymulacyjnyBiosty­mu­lacją laserową nazy­wamy pozy­ty­wną odpowiedź (reakcję) tkanek na naświ­et­lanie wiązką laserową o dłu­gości świ­etl­nej od 6301100 nm, co odpowiada bar­wom od jaskrawej czer­wieni (633 nm), do tzw. bliskiej, choć już niewidzial­nej pod­cz­er­wieni (1100 nm). W tym właśnie przedziale, absorpcja wody i bar­wników zawartych w tkankach jest najm­niejsza, co umożli­wia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła do wnętrza orga­nizmu i tym samym pozwala uzyskać pożą­dany efekt terapeutyczny.

Zas­tosowanie lasera powoduje biosty­mu­lację komórek i mięśni.

Efekty leczniczego dzi­ała­nia lasera biostymulacyjnego:

  • popraw­ie­nie ukr­wienia i dotle­nie­nie skóry
  • wzrost liczby fibrob­lastów oraz przyspiesze­nie syn­tezy kola­genu. Efek­tem jest głęb­sze goje­nie tkanki łącznej, a także lep­sze właś­ci­wości mechan­iczne nowo pow­stałego kola­genu: poprzez bardziej równoległe ułoże­nie cząstek tropoko­la­genu, tkanka pow­stała pod wpły­wem niskoen­er­gety­cznej ter­apii laserowej jest bardziej odporna na mechan­iczne ścieranie i zerwanie.
  • lep­sze wchła­ni­anie wilgoci
  • reg­u­lacja pro­cesów rogowacenia
  • reg­u­lacja pracy gruc­zołów łojowych
  • dzi­ałanie prze­ci­wza­palne, prze­ci­wo­brzękowe, naprawcze.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Cos­met­ica > Kos­me­ty­czne oczyszczanie twarzy > czy­taj więcej…

Medi Estet­ica > Medy­czne oczyszczanie > czy­taj więcej…