herkinlogoSYS­TEM TROSKI O TWOJĄ SKÓRĘ

Herkin – to wysok­iej jakości, prestiżowa aparatura wyko­rzys­tu­jąca kilka zaawan­sowanych tech­nologii dla kos­me­tologii i medy­cyny estetycznej.

Herkin — Skin Scrub­ber — kaw­itacja — bezbolesne oczyszczanie skóry

Najskuteczniejsza tech­nolo­gia, dzięki której głęboko i bezboleśnie zostaje oczyszc­zona każda skóra.

herkinKaw­itacja – to ultra­dźwięki o określonej częs­totli­wości drgań, które indukują falę elasty­czną. Fala elasty­czna w obec­ności toniku, rozpy­lonego na powierzchni skóry, tworzy mikroskopi­jne pęcherzyki cieczy wypełnione rozrzed­zonym gazem. Pod wpły­wem drgań ultra­dźwiękowych pęcherzyki ule­gają nagłemu posz­erze­niu, a następ­nie dochodzi do ich gwał­townego zapad­nię­cia– implozji. W krótkim cza­sie – rzędu mikrosekund – na niewielkiej powierzchni uwal­nia się duża ilość ciepła i znacznie rośnie ciśnie­nie. W efek­cie dochodzi do rozbi­ja­nia martwych komórek warstwy rogowej skóry, bez jakichkol­wiek uszkodzeń komórek zna­j­du­ją­cych się w głęb­szych warst­wach. Pil­ing kaw­ita­cyjny można wykony­wać o każdej porze roku.

Herkin – kaw­itacja Skin Scrubber:

 • głęboko, bezboleśnie oczyszcza skórę twarzy, szyi i dekoltu
 • pomaga w lecze­niu trądziku
 • usuwa nad­miar łoju i bak­terii, steryl­izuje obszar pod­dany zabiegowi
 • usuwa martwe komórki naskórka
 • wzmac­nia metab­o­lizm komórkowy skóry
 • delikat­nie roz­jaś­nia prze­bar­wienia i plamy pigmentacyjne

Więcej infor­ma­cji:

Medi Cos­met­ica > Kos­me­ty­czne oczyszczanie twarzy > czy­taj więcej…

Medi Estet­ica > Medy­czne oczyszczanie > czy­taj więcej…

Herkin — Ultra­sonic Mas­sager — masaż ultradźwiękowy

Ultra­dźwięki dzi­ałają na skórę poprzez sty­mu­lację komórek, a lekki masaż rozsz­erza obszar dzi­ała­nia głow­icy na komórki. To powoduje ruch cyto­plazmy, rotację mito­chon­driom, wibrację jądra komórkowego oraz sty­mu­luje błonę komórkową. W ten sposób ulep­szany jest przepływ krwi i limfy oraz następuje wzmożone dzi­ałanie pro­duk­tów popraw­ia­ją­cych wygląd skóry. Ultra­dźwięki ułatwiają wchła­ni­anie wit­a­min i preparatów. Nowoczesne urządze­nie HERKIN3000 jest odpowiedzią na wszelkie prob­lemy doty­czące skóry starze­jącej się, zwiotcza­łej, osłabionej, odwod­nionej i niedotlenionej.

Herkin — ultra­dźwięki Ultra­sonic Mes­sager powodują:

 • głębokie przenikanie sub­stancji akty­wnych w głąb skóry
 • mikro­masaż skóry
 • lift­ing
 • spły­canie zmarszczek

Herkin — Vit­a­min Twister — jonoforeza

Jono­foreza to wprowadzanie sub­stancji regeneru­ją­cych za pomocą prądu gal­wan­icznego w głąb skóry. Prąd gal­wan­iczny – jony wprowad­zone do skóry tą metodą gro­madzą się na granicy naskórka i skóry właś­ci­wej, skąd zostają odprowad­zone głę­biej za pośred­nictwem powierzch­niowej sieci naczyń krwionośnych, a także przez ujś­cia gruc­zołów potowych. Nowoczesne urządze­nie HERKIN3000 powoduje spotę­gowanie efek­tów zabiegów, dzięki szyb­szemu i głęb­szemu przenika­niu sub­stancji akty­wnych przez naskórek oraz korzyst­nemu wpły­wowi na tkanki bieguna stosowanego prądu.

Herkin – jono­foreza — Vit­a­min Tweester powoduje:

 • wprowadze­nie akty­wnych skład­ników w głąb skóry
 • naw­ilże­nie
 • regen­er­ację skóry