logo-goldKOM­PLEK­SOWY 4 FAZOWY ZABIEG, KTÓRY RADYKALNIE PRZY­WRÓCI SKÓRZE DAWNY BLASK I JĘDRNOŚĆ.

Zas­tosowanie nowoczes­nej tech­nologii RF, elek­tro­po­racji oraz sub­stancji akty­wnych daje możli­wość wszech­stron­nej rewital­iza­cji zarówno w głębo­kich jak i płyt­kich warst­wach skóry. Spek­taku­larne efekty potę­gowane są zas­tosowaniem skon­den­sowanego serum Beauty Pearls.

Zabieg rozpoczy­namy masażem za pomocą fal radiowych dzi­ała­ją­cych na zasadzie diater­mii – wyt­warza­nia ciepła wewnątrz tkanek. Pobudzamy wów­czas fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji nowego kola­genu, powodu­jąc zwięk­sze­nie napię­cia i elasty­czności skóry.

gold therma 2Kole­jnym krok­iem zabiegu jest zas­tosowanie mezoter­apii bezigłowej z akty­wnym kok­ta­jlem Organic Sil­ica & DMAE. Mezoter­apia bezigłowa to rodzaj elek­tro­po­racji – wywołuje stan bio­log­icznego stresu komórki otwier­a­jąc w niej nowe drogi wprowadza­nia sub­stancji akty­wnych. Zwięk­sza prze­puszczal­ność skóry, poprawia dyfuzję i elek­tro­forezę, zwielokrot­nia przezskórny trans­port sub­stancji akty­wnych. Wprowadzany do wewnątrz skóry kok­tajl Organic Sil­ica & DMAE to sub­stancja wywołu­jąca efekt liftingu. Zwięk­sza napię­cie mięśniowe, poprawia jakość skóry, sty­mu­luje fibrob­lasty do pro­dukcji kola­genu i elastyny, głęboko odży­wia skórę. Kok­tajl ten to sub­stancja odmładza­jąca pełniąca funkcję reg­u­la­tora przemian i podzi­ałów komórkowych.

W fazie trze­ciej zabiegu nakłada się maskę hydrożelową Hydro­gel Golden Crys­tal Mask niezwykle bogatą w koloidalne złoto, ekstrakt z aloesu, kwas hialuronowy, kola­gen, elastynę, glicerynę, wit­a­m­inę E i B3. Maska ta dzi­ała prze­ci­wz­marszczkowo, poprawia sprężys­tość skóry dojrza­łej. Dzięki drobinką koloidal­nego 24K złota posi­ada wyjątkową zdol­ność do sty­mu­lacji pro­dukcji kola­genu w skórze, czyli jed­nego z najważniejszych skład­ników odpowiedzial­nych za jędrność, elasty­czność i młody wygląd.

Na zakończe­nie zabiegu sto­suje się PEARLS ANTY AGING & FIRM­INGPERŁY ODMŁADZA­JĄCOUJĘ­DR­NI­A­JĄCE. To sil­nie skon­cen­trowane serum pole­cane do każdego typu skóry, szczegól­nie dla cery dojrza­łej, suchej, zmęc­zonej, ze zmarszczkami, mało elasty­cznej. Dzięki innowa­cyjnym skład­nikom akty­wnym następuje błyskaw­iczne spłyce­nie zmarszczek, poprawa napię­cia, wzrost wital­ności, zahamowanie pro­cesów starzenia i wyrów­nanie kolorytu skóry.

Gold Therma Lift pozwala na uzyskanie pod­czas jed­nej wiz­yty w gabinecie efektu liftingu, spłyce­nie zmarszczek, inten­sy­wną regen­er­ację i naw­ilże­nie skóry. Dla uzyska­nia spek­taku­larnych efek­tów zaleca się wyko­nanie serii 45 zabiegów.