elite-shapeUsuń tkankę tłuszc­zową i cel­lulit raz na zawsze !!!
Poczuj wresz­cie, że masz piękną, jędrną i szczupłą sylwetkę !!!

Nie chirur­giczne mod­e­lowanie syl­wetki Elite­Shape © to innowa­cyjna metoda, dzięki której osiągamy spek­taku­larne efekty w postaci redukcji cel­lulitu, zmniejszenia obwodów ciała, poprawy napię­cia i wygładzenia skóry. Pole­cana jest wszys­tkim, którzy pragną uzyskać zad­owala­jące efekty szy­bko, bez ingerencji chirur­gicznej oraz bez wyłącza­nia się z życia codzi­en­nego i poczu­cia dyskomfortu.

Mod­e­lowanie syl­wetki Elite­Shape© wyko­rzys­tuje połącze­nie kilku nowoczes­nych tech­nologii jednocześnie:

 • fali radiowej RF bi-​polarnej
 • masażu pod­ciśnieniowego z samo­bieżnymi rolkami
 • lasera biosty­mu­la­cyjnego

Wskaza­nia do zabiegu Elite­Shape ©Body:

 • Zaburzenia przemi­any materii (otyłość, nadwaga)
 • Nad­miar tkanki tłuszc­zowej, nawet tej miejs­cowej, trud­nej do usunięcia
 • Cel­lulit
 • Zwiotcze­nie ciała np. powłok brzusznych, poślad­ków, ud
 • Rozstępy i blizny

Efekty Elite­Shape © Body:

 • Redukcja tkanki tłuszczowej
 • Akty­wowanie metabolizmu
 • Redukcja cel­lulitu
 • Mod­e­lowanie , ksz­tał­towanie sylwetki
 • Uję­dr­ni­anie skóry ciała (np. pod­nosze­nie i uję­drnie­nie pośladków)
 • Zmniejsze­nie rozstępów i blizn

Seria zabiegów:

Mod­e­lowanie syl­wetki EliteShape©Body pozwala osiągnąć zad­owala­jące efekty po okre­sie 48 tygodni. Zaleca się wyko­nanie serii zabiegów 615 w zależności od potrzeb. Zabiegi powinny być wykony­wane co najm­niej 2 razy w tygodniu.