bioevolutionTech­nika mak­i­jażu per­ma­nent­nego polega na wprowadze­niu hypoa­ler­gicznych bar­wników min­er­al­nych do zewnętrznych warstw skóry.

Mak­i­jaż per­ma­nentny ma sze­roką gamę zas­tosowań: od pod­kreśle­nia kon­turu ust, zmi­any pełnego koloru ust, pod­kreśle­nia zarysu brwi czy wyko­na­nia kre­sek na powiekach, do zabiegów medy­cznych takich, jak tus­zowanie blizn czy prze­bar­wień. Efekt zabiegu widoczny jest przez kilka lat.

Bio­Evo­lu­tion zapew­nia najwyższą jakość popartą cer­ty­fikatami ISO 9001 oraz ISO 13485 (europe­jski stan­dard medy­czny). Urządzenia do mak­i­jażu per­ma­nent­nego Bio­Evo­lu­tion wyposażone są w mikro­pro­ce­sory firmy Intel, które zapew­ni­ają niezmi­enną częs­totli­wość pracy igły pomimo zróżni­cow­anej struk­tury skóry. W trady­cyjnych urządzeni­ach częs­totli­wość pracy igły spada, kiedy napo­tyka ona na skórę staw­ia­jącą sil­niejszy opór (efek­tem tego są prz­ery­wane linie i krótka trwałość koloru). Zas­tosowanie w urządzeni­ach Bio­Evo­lu­tion „inteligent­nej tech­nologii” pozwala na osiąg­nię­cie najwyższej precyzji.

Bio­Evo­lu­tion opra­cował i opaten­tował pier­wszy zin­te­growany sys­tem igły z nasadką (kar­tridż), który zapew­nia zachowanie najwyższych stan­dardów bez­pieczeństwa i higieny. Wewnętrzna mem­brana utrzy­muje igłę w steryl­nej czys­tości. Dla zapewnienia bez­pieczeństwa jed­no­ra­zowe kar­tridże pakowane są w steryl­nym pomieszcze­niu (ISO klasy 8) oraz dodatkowo steryl­i­zowane tlenkiem etylenu. Każdy kar­tridż posi­ada numer seryjny.

Gdy kar­tridż jest odłąc­zony igła automaty­cznie chowa się w nasadce. Zapo­b­iega to przy­pad­kowemu ukłu­ciu się igłą i pozwala uniknąć możli­wej infekcji wirusami wywołu­ją­cymi groźne choroby takie, jak AIDS czy wiru­sowe zapale­nie wątroby. Kar­tridż zaw­iera zbior­niczek na pig­ment. Mieści on taką ilość bar­wnika, która wystar­cza do przeprowadzenia stan­dar­d­owego zabiegu. Opaten­towana kon­strukcja kar­tridża zapo­b­iega rozle­wa­niu się pigmentu.

Ksz­tałt igły został zapro­jek­towany w taki sposób aby uzyskać jak najwyższą pre­cyzję w umieszcza­niu bar­wnika w skórze, przy jak najm­niejszych urazach. Nasz part­ner – firma Feuer­stein Pro­duk­tion GmbH – jest jed­nym z wiodą­cych pro­du­cen­tów igieł chirur­gicznych na świecie. Sys­tem Easy-​Click pozwala na szy­bki mon­taż kar­tridża. Dzięki temu można łatwo zmienić rozmiar igły lub kolor pig­mentu pod­czas zabiegu.

Mikro­pro­ce­sor Intel steruje i kon­troluje moc oraz częs­totli­wość pracy igły. Dzięki temu pig­ment jest pre­cyzyjnie wprowadzany w skórę. Równomierne rozłoże­nie koloru oraz zachowanie ciągłości linii, elimin­uje konieczność wyko­na­nia powtórnego zabiegu. Nawet pig­men­tacja cien­kich linii wokół ust nie wymaga korekty.

Płaski panel jed­nos­tki steru­jącej zapro­jek­towano tak, aby można go było łatwo utrzy­mać w czystości.

Częs­totli­wość pracy igły: od 50 do 150 nakłuć na sekundę.

Ergonom­iczna i lekka (tylko 57 gramów) ręko­jeść charak­teryzuje się bardzo cichą pracą bez żad­nych drgań i wibracji. Nie zaw­iera wewnątrz plas­tikowych części. Nawet przy dłuższym zabiegu nie prze­grzewa się.

Opaten­towany sys­tem jed­no­ra­zowych igieł-​kartridży elimin­uje możli­wość zakaże­nia bez konieczności steryl­i­zowa­nia poszczegól­nych części w autoklawie.

Sys­tem Easy-​Click pozwala na szy­bki mon­taż kartridża.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Mak­i­jaż per­ma­nentny > czy­taj więcej…