bella3NAJNOWSZA TECH­NOLO­GIA DLA PIĘKNEJ SKÓRY !

Najskuteczniejsza tech­nolo­gia potwierd­zona bada­ni­ami naukowymi w Stanach Zjednoczonych !

Co to jest Radio Fre­quency RF Bella III Therma ®?

 • urządze­nie wyko­rzys­tu­jące najnowszą tech­nologię do lik­widacji zmarszczek, redukcji cel­lulite i odchudzania
 • to jedyne urządze­nie za pomocą którego możemy wykony­wać niein­wazyjne zabiegi, dzięki którym możemy osiągnąć fak­ty­czne efekty ściąg­nię­cia tkanki porówny­walne z zab­ie­gami chirurgii plastycznej
 • generuje częs­totli­wość radiową, która powoduje kon­trolowane i bez­pieczne roz­grzanie tkanek
 • to wszech­stronne urządze­nie, dzięki któremu uzysku­jemy najlep­sze wyniki w najkrót­szym czasie.

Czym jest częs­totli­wość radiowa?

 • RF nazywa się „głębokim gorącem”
 • powoduje wzrost temp. o 570 C (uzysku­jemy temp. ok. 4143 0C)

Bella III Therma RF® (radio frek­wencja monopo­larna)dzi­ała w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych. Spek­taku­larnie zwięk­sza pracę układu lim­faty­cznego i metab­o­lizm w tkankach (przyspiesza spalanie komórek tłuszc­zowych). W efek­cie poprawia się jakość skóry ciała, zmniejszają się prob­lemy z cel­lulitem, zwięk­sza się gęs­tość i napię­cie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz wypły­cają blizny. Zabiegi są skuteczne i bez­pieczne, gdyż Radio Fre­qency absorbowane w komórkach skóry nie niszczy innych struk­tur – nie dochodzi do poparzenia naskórka.

Radio Fre­quency dzi­ała przy­czynowo, poję­dr­nia i zagęszcza skórę, odwraca skutki starzenia się skóry.

Pier­wsze efekty są widoczne po około 35 tygod­ni­ach. Najlep­sze rezul­taty wys­tępują u osób w wieku 3055 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce sty­mu­lu­jące, u osób starszych wyniki są również dobre, zwłaszcza, gdy kuracja jest intensywniejsza.

Efekty po zab­ie­gach Bella III Therma RF ®:

THERMA LIFT­ING TWARZY

Przez spec­jalną elek­trodę do twarzy dostar­cza się wol­ume­tryczne ciepło do głębo­kich warstw skóry, w odpowiedzi uzyskuje się:

 • lift­ing (lik­widację zwiotczeń):
  • poprawę napię­cia policzków,
  • lik­widację tzw. „chomików”,
  • obkur­cze­nie zwisającego podbródka,
  • wyraźne zarysowanie linii żuchwy — poprawa owalu twarzy.
 • spły­canie zmarszczek:
  • złagodze­nie fałdów nosowo-​wargowych,
  • redukcja zmarszczek marionetki,
  • spłyce­nie zmarszczek wokół oczu.
 • wzmoc­nie­nie odporności skóry,
 • poprawa krąże­nia krwi (lep­sze odży­wie­nie tkanek),
 • odpręże­nie mięśni twarzy (łagod­niejsze rysy twarzy),
 • spły­canie blizn.

THERMA LIPOLIZA CIAŁA

Spec­jalne elek­trody przenoszą częs­totli­wość radiową w głębokie warstwy skóry dzi­ała­jąc skutecznie na adipocyty (komórki tłuszczowe).

Seria zabiegów przynosi rewela­cyjne efekty przy:

 • redukcji tkanki tłuszc­zowej (wyszczu­planie, mod­e­lowanie ciała)
 • redukcji cel­lulite
 • uję­dr­ni­a­niu ciała (np. zwiotczenia powłok brzusznych, obwisłe ramiona)
 • zmniejsza­niu blizn i rozstępów

Po zabiegu czu­jemy się odprężeni i zrelaksowani !

MEZOTER­APIA BEZIGŁOWA

Dzięki urządze­niu możemy również wprowadzić różnego rodzaju akty­wne skład­niki w głąb skóry, potęgu­jąc tym samym dzi­ałanie zabiegów twarzy i ciała RF BELLA III THERMA®. Pole­camy wprowadzanie ampułek INSTI­TUTE BCN®.

Dzi­ałanie odmładzające:

 • wit­a­m­ina C 20%
 • kwas hialuronowy 2%, 3,5%
 • ekstrakt z rutyny i nos­trzyka żółtego
 • glu­ta­tion

Radio Fre­quency wyp­iera starsze tech­nolo­gie i daje najlep­sze efekty przede wszys­tkim w lik­widacji zwiotczeń i regen­er­acji kola­genu. W zabiegu pod­grza­nia ule­gają głęb­sze warstwy skóry oraz tkanki pod­skórnej równocześnie nie uszkadza­jąc naskórka. Po zabiegu więc klient naty­ch­mi­ast może wró­cić do nor­mal­nego trybu życia.

Więcej infor­ma­cji:

Medi Cos­met­ica > Ther­malift­ing skóry RF > czy­taj więcej…

Medi SPA > Ther­malipoliza ciała RF > czy­taj więcej…